سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عصمت مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

سرمایه گذاری در زیر ساخت های روستایی از پیش شرط های توسعه بخش کشاورزی است که بررسی های کافی در رابطه با اولو یت بند ی سرما یه گذار ی ها ی آینده دولت، با هدف رشد و برابر ی در مناطق روستایی کشور ضرور ی م ی باشد . در این مطالعه اثر هر یک از انواع سرما یه گذاری های عمومی بر روی رشد و نابرابری ها ی درآمد ی در مناطق روستا یی ایران مورد بررس ی قرار گرفته است . داده های مورد استفاده در این مطالعه، مربوط به ۲۵ استان کشور در سال ها ی ۱۳۷۴ – ۱۳۸۳ می باشد که متغ یرها ی مقطعی و سر ی زمان ی در این مطالعه برمبنای داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . یافته های مطالعه نشان دادکه سرمایه گذار ی عموم ی بر رو ی رشد تول ید د ر بخش کشاورز ی نقش دارند اما اثرات متفاوت ی را روی نابرابر ی های درآمد ی مناطق روستا یی م ی گذارند و با یستی استراتژ ی ها ی دولت بر رو ی سرما یه گذار ی ها یی متمایل شود که سهم آن ها در نابرابر ی های درآمدی کاهش یافته است . افزون بر این، مشاهده شد که سرما یه گذار ی اضافی در تحقیقات و توسعه کشاورزی و برق رسان ی در مناطق روستا یی فقیر تر نابرابر ی ها ی درآمد ی را کاهش می دهد . با توجه به یافته های مطالعه، یک تحلیل سیاستی مناسب در زمینه بهبود کارا یی سرمایه گذاری های عمومی در مناطق روستایی ضروری است