سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا چابکرو – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس کارشناس ارشد اق
لیلا فراهانی جوکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس کارشناس ار

چکیده:

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر بازدهی این بخش بحث مهمی است که مطالعات انجام شده و شواهد تجربی به خوبی آن را تأیید می کنند . سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش ، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای دیگر اقتصادی نیز کمک نموده و لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش ک شاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است . این مطالعه با استفاده از آمار سال های ۱۳۵۷-۱۳۸۳ برای بخش کشاورزی ایران به
تخمین توابع تقاضای انرژی، مواد مصرفی، نیروی کار و سرمایه گذاری براساس سیستم معادلات هم زمان به ر وش سیستمی ۳SLS پرداخته است . هدف کلی این مطالعه ، بررسی سرمایه گذاری و هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران با کمک مدلهای دینامیکی نسل سوم می باشد . نسل سوم مدلهای دینامیکی، هزینه های تعدیل داده های شبه ثابت را نسبت به ارزش های تعادلی در طول زمان نشان می دهند . بر اساس فرضیه هزینه تعد یل، رسیدن سر یع به نقطه تعادلی بلند مدت، هز ینه بر م یباشد و بنابرا ین کشاورز ما یل است که برای حداقل کردن
خسارت ناشی از تعد یل سر یع، روند تعد یل را کاهش دهد . واضح است که در صورت عدم وجود هز ینه ناشی از تعدیل سر یع، کشاورز بلافاصله به تغ ییرات شرائط بازار پاسخ م یدهد . نتایج نشان می دهد که تکنولوژی مورد استفاده در بخش کشاورزی ایران به مرور زمان در حال بهبودی است، اما با این وجود هنوز تکنولوژی مورد استفاده در این بخش کاربر می باشد . از دیگر نتایج این تخمین این است که نهاده های انرژی و مواد مصر فی، مواد مصرفی با نیروی کار و موجودی سرمایه با نهاده مواد مصرفی در بخش کشاورزی ایران مکمل می باشند .
قیمت انرژی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بوده و نسبت سرمایه گذاریبه تولید در دوره قبل و همچنین متغیر مجازی جنگ دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری می باشن د . همچنین با توجه به نتایج، تخمین ضریب هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران نشان دهنده افزایش در هزینه ها با افزایش سرمایه گذاری متوسط برای هر واحد ارزش افزوده در صورت بروز یک تکانه به بخش کشاورزی می باشد