مقاله سرواپيدميولوژي بروسلوز در اهدا كنندگان خون يزد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي بروسلوز در اهدا كنندگان خون يزد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلا
مقاله اهداكنند گان خون
مقاله الايزا
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيليان رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حكمتي مقدم سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بروسلوز از بيماري هاي مشترک بين انسان و حيوان است. هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان آلودگي، تعيين تيتر آنتي بادي ضد بروسلا و مقايسه حساسيت و ويژگي دو روش رايت و الايزا در اهدا کنندگان خون شهرستان يزد بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بود که بر روي ۳۰۰ فرد سالم مراجعه كننده به پايگاه انتقال خون يزد به روش غير تصادفي ساده انجام شد. براي همه افراد مصاحبه، معاينه و آزمايش هاي معمول سرولوژيک تب مالت شامل رايت سريع، رايت لوله اي استاندارد و الايزا انجام شد. تحليل يافته ها توسط آزمون هاي كاي دو و فيشر و نرم افزار ۱۱٫۵ SPSS صورت گرفت.
يافته ها: از بين ۳۰۰ نفر اهدا کننده، ۱۹ نفر (۶٫۳%) تيتر رايت لوله اي ۱٫۸۰ داشتند (%۵٫۷از مردان و %۱۴٫۳ از زنان) و ۱۷ نفر (%۵٫۷) با روش الايزا، آنتي بادي ضد بروسلا (IgG) مثبت داشتند. فقط در ۲ مورد (۰٫۶ درصد) آزمايش ۲- ME مثبت شد. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي آزمايش الايزا در مقايسه با رايت به ترتيب ۵٫۳% ، ۹۴٫۷% ۶٫۳% و ۹۳٫۷% بود.
نتيجه گيري: اگر ملاک آلودگي به بروسلا را تيتر رايت ۱٫۸۰ در نظر بگيريم، آلودگي به بروسلا در اهداکنندگان خون يزد قابل چشم پوشي نيست.