مقاله سرواپيدميولوژي بيماري لپتوسپيروزيس در مشاغل در معرض خطر در استان مازندران، ۱۳۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۰ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي بيماري لپتوسپيروزيس در مشاغل در معرض خطر در استان مازندران، ۱۳۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپيروزيس
مقاله اپيد ميولوژي
مقاله ريسک فاکتورها
مقاله مشاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمودي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني مجاوري ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمودي عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لپتوسپيروزيس (تب هفت روزه يا بيماري ويل) يک بيماري زئونوتيک اسپيروکتي است که افراد در معرض خطر آن کارکنان مشاغلي نظير کشاورزي، دامداري، کشتارگاهها، صيادان و کارکنان معادن هستند. با توجه به گزارش موارد متعددي از اين بيماري در استان مازندران و اينکه مشاغل ذکر شده از اصلي ترين مشاغل اين استان مي باشد مطالعه حاضر با هدف سرواپيدميولوژي لپتوسپيروز در آنها انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي افراد شاغل در پنج شغل از مشاغل در معرض خطر بيماري لپتوسپيروزيس (کشاورزان، دامداران، کارکنان کشتارگاه، کارکنان معادن و ماهيگيران) (به صورت توصيفي – مقطعي و با روش نمونهگيري طبقه بندي شده)، انجام شد. در هر کدام از مشاغل مذکور از ۱۰۰ نفر ۵ سيسي نمونه خون گرفته شد و پس از جدا نمودن سرم تحت آزمايشIFA  (تيترآنتي بادي ۱/۱۰ £) قرارگرفت. پرسشنامه حاوي اطلاعات در زمينه هاي سن، جنس و شغل توسط فرد نمونه گير در جدول مادر تکميل شد و نتايج بوسيله نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت.
يافته ها: نتايج بررسي سرولوژيک روي نمونه سرم آزمودني ها نشان داد که شيوع عفونت لپتوسپيرا در گروه کشاورزان ۲۹٫۵ درصد، گروه دامداران ۶ درصد، گروه کارکنان کشتارگاه ۴ درصد، گروه کارکنان معادن ۱۲٫۵ درصد و گروه ماهيگيران ۱۸ درصد مي باشد (تيترآنتي بادي£ IFA  1/10).
استنتاج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که در بين گروه هاي شغلي در معرض خطر، کشاورزان بيشترين درصد ابتلا به لپتوسپيروز و کارکنان کشتارگاه کمترين درصد ابتلا به اين بيماري را داشتند.