مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کاشان در سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در زنان مجرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کاشان در سال هاي ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله توكسوپلاسموزيس
مقاله زنان مجرد
مقاله IFAT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادفر حميده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آلودگي به توکسوپلاسما گوندي از شيوع قابل ملاحظه اي در ايران برخوردار است. آلوده شدن زنان باردار منجر به سقط جنين، زايمان زودرس و ناهنجاري هاي مادرزادي مي شود. به منظور اطلاع از وضعيت ايمني زنان در شرف ازدواج، مطالعه حاضر با هدف تعيين آلودگي و تيتر آنتي بادي عليه توکسوپلاسما گونديي، روي زنان مجرصورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي، چهارصد زن مجرد ۳۵-۱۴ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني كاشان طي سالهاي ۸۷-۸۶، به طور تصادفي انتخاب شده و با استفاده از تکنيک ايمنوفلورسانت غيرمستقيم IFA))، آنتي بادي هاي IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به افراد از قبيل: سن، شغل، تحصيلات، سابقه تماس با گربه، عادات غذايي، سابقه سقط در خانواده و علايم باليني و نتيجه تست سرولوژي در فرم اطلاعاتي ثبت و داده ها به صورت جداول توزيع فراواني و نمودار، ترسيم و ميانگين هندسي آنتي بادي (GMRT) براي سرم هاي مثبت محاسبه شد.
نتايج: ميانگين سن افراد تحت بررسي۴ ±۲/۲۱ سال بود. ۸۲ نفر (۵/۲۰ درصد) داراي پاسخ مثبت سرولوژي و ۳۱۸ نفر (۵/۷۹ درصد) آنتي بادي منفي بودند. در گروه سني ۲۳-۱۹ سال، آلودگي ۵/۴۱ درصد بود که نسبت به ساير گروه هاي سني از ميزان بالاتري برخوردار بود در بين افراد آنتي بادي مثبت، ۶۸ نفر (۸۳ درصد) در رقت ۲۰/۱ و يك نفر (۲/۱ درصد) در رقت ۸۰۰/۱ و بالاتر واکنش مثبت داشتند در بين افراد آلوده، ۴/۹۶ درصد IgG و ۶/۳ درصد IgM مثبت بودند. خوردن گوشت نيم پخته، نوشيدن آب غيربهداشتي و شغل خانه داري با آلودگي ارتباط معناداري نشان داد (P<0.05). GMRT براي ۸۲ زن آلوده ۳۰/۱ تعيين شد. افرادي که واکنش مثبت آنتي بادي ضدتوکسوپلاسما نشان دادند، واکنش RF منفي داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن سطح آنتي بادي ضدتوکسوپلاسما گوندي در زنان مجرد و ايمن نبودن هنگام بارداري و عوارض جبران ناپذير انگل در جنين، به منظور کاهش خطرات مشکل، ارايه آموزش هاي لازم قبل از بارداري ضروري است.