مقاله سرواپيدميولوژي هيداتيدوزيس در بالغين شهرستان کاشان طي سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي هيداتيدوزيس در بالغين شهرستان کاشان طي سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکينوکوکوسيس
مقاله اپيدميولوژي
مقاله ELISA؛ IFA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيداتيدوزيس يکي از شايع ترين بيماري هاي مشترک بين انسان و دام در سراسر جهان است و فرم متاسستود اکينوکوکوس گرانولوزوس عامل اين بيماري است. تشخيص کيست هيداتيد با استفاده از شاخصه هاي باليني مشکل است، اما روش هاي سرولوژيک به تعيين آنتي بادي اختصاصي بيماري کمک مي کند. با توجه به شيوع و اهميت پزشکي و اقتصادي آن، اين مطالعه به منظور تعيين سرواپيدميولوژي هيداتيدوزيس انساني در افراد بالغ شهرستان کاشان طي سال ۱۳۸۷ صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي ۳۶۱ نمونه سرم انساني به شکل تصادفي از افراد بالغ مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني روستايي و شهري شهرستان کاشان جمع آوري گرديد. نمونه ها در گروه هاي سني مختلف با استفاده از دو روش ELISA و IFA مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۷/۹±۴/۳۳ سال بود. فقط ۱۱ مورد (۰۵/۳ درصد) از نظر ابتلا به هيداتيدوزيس هم با روش ELISA و هم IFA مثبت و بقيه موارد با هر دو روش منفي بودند. ميزان آلودگي در مردان و زنان به ترتيب ۷/۳ درصد و ۳/۲ درصد به دست آمد. همچنين، بين ابتلا به هيداتيدوزيس و جنس و محل سکونت ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، ميزان شيوع هيداتيدوزيس در اين منطقه بالا بوده و بنابراين برنامه هاي کنترل هيداتيدوزيس در منطقه توصيه مي شود.