مقاله سرواپيدميولوژي هپاتيت E در زنان سنين باروري گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۴۴ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي هپاتيت E در زنان سنين باروري گرگان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت E
مقاله دوره باروري
مقاله اليزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي فر محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تبرايي علي جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس هپاتيت (HEV) E از طريق مدفوعي دهاني منتشر مي شود و مي تواند موجب مرگ و ميري در حدود ۲۰ درصد در دوران بارداري به ويژه در سه ماهه سوم گردد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت E در زنان سنين باروري شهرستان گرگان بوده است.
مواد و روش كار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي ۱۲۰۰ نفر خانم در محدوده سني ۴۵-۱۷ سال كه در طي سال ۱۳۸۷ به آزمايشگاه ها و مراكز بهداشتي درماني گرگان مراجعه كرده بودند به روش تصادفي ساده وارد مطالعه شدند. متغيرهاي فردي در فرم جمع آوري اطلاعات وارد شد. بررسي آنتي بادي عليه HEV به روش اليزا با استفاده از كيت DIAPRO روي نمونه هاانجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و آزمون هاي χ۲ و فيشر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه ۳/۶±۴/۲۷ سال بود، از ۱۲۰۰ نفر افراد مورد مطالعه، ۷۶ نفر (%۳/۶) از نظر آنتي بادي عليه HEV مثبت بودند. سن و قوميت ارتباط معناداري با وجود آنتي بادي ضد HEV داشتند (p<0.001). اما سايرمتغيرها ارتباط معني داري با وجود آنتي بادي عليه HEV نشان ندادند.
نتيجه گيري: با توجه به فراواني نسبي به دست آمده در اين مطالعه انجام مطالعات بيشتر به ويژه در زنان باردار منطقه پيشنهاد مي گردد.