مقاله سرواپيدميولوژي ويروس سايتومگال در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي کازرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي ويروس سايتومگال در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي کازرون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس سايتومگال (CMV)
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: راه ساز مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: CMV يک هرپس ويروس و از عوامل مهم ايجاد بيماري هاي مادرزادي نظير کري و عقب افتادگي ذهني است. ميزان شيوع اين ويروس در کشورهاي مختلف بين ۱۰۰-۴۰ درصد است. با توجه به اهميت شناسايي دختران سرونگاتيو که در سنين ازدواج هستند و کاهش خطرات بالقوه در زمان حاملگي، مطالعه ما بر سرواپيدميولوژي عفونت CMV در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي کازرون متمرکز بود.
روش کار: ۳۶۰ نفر از دانشجويان دختر رشته هاي پرستاري و مامايي به صورت اتفاقي انتخاب شدند. پس از جمع آوري اطلاعات دموگرافيک و تهيه سرم، آزمايش ELISA انجام گرفت و در پايان، نتايج مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سني دانشجويان ۸/۲۰ سال بود (انحراف معيار= ۴۲/۱). ۳۴۰ نفر (۴/۹۴%) با CMV آلودگي قبلي داشتند (داراي IgG) در حالي که IgM در ۴ نفر (۱/۱%) قابل شناسايي بود. همچنين تفاوت معني داري بين دانشجويان از نظر رشته تحصيلي و محل سکونت و ميزان آلودگي به ويروس مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: شيوع عفونت CMV در اين پژوهش ۴/۹۴% تعيين شد که به ساير مطالعات انجام شده در ايران و ديگر نقاط دنيا به خصوص کشورهاي در حال توسعه نزديک است. با توجه به تعداد خانم هاي در خطر و اهميت بيماري هاي مادرزادي ناشي از CMV، گسترش برنامه هاي پيشگيري و آموزش هاي لازم به خصوص به پرسنل بهداشتي سرونگاتيو (مثل پرستاران و ماماها) و خانم هاي سرونگاتيوي که در سنين ازدواج هستند از ارزش فوق العاده اي برخوردار مي باشد.