مقاله سرواپيدميولوژي و تعيين روند سني آلودگي با هليكوباكترپيلوري در استان گلستان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گوارش از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي و تعيين روند سني آلودگي با هليكوباكترپيلوري در استان گلستان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله اليزا
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كبريا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: انگيزه عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بازوري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تازيك ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت هليكوباكترپيلوري ممكن است با گاسترين مزمن، بيماري هاي پپتيك اولسر، آدنوكارسينوماي معده و گاستريت و … همراه باشد. با توجه به اهميت اين عفونت و شيوع متفاوت آن در كشور، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع و روند سني آلودگي به هليكوباكترپيلوري در ساكنين استان گلستان در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي – مقطعي بر روي ۱۰۲۸ نفر از ساكنين استان گلستان در سال ۱۳۸۷ و به صورت نمونه گيري تصادفي از تمام شهرهاي استان انجام شد. اطلاعات به صورت تكميل پرسشنامه و معاينه باليني جمع آوري شد و بعد از خونگيري اندازه گيري تيتر آنتي بادي ضد هليكوباكترپيلوري از كلاس IgG با روش اليزا انجام شد. آناليز آماري، نتايج به وسيله نرم افزار SPSS و با تست هاي مناسب انجام شد (P<0.05).
يافته ها: شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در استان %۶۶٫۴ برآورد شد. كمترين موارد مثبت در سن زير ۵ سال (%۳۰٫۶) و بالاترين در گروه سني ۵۵-۶۴ سال (%۷۵٫۴) و كمترين و بيشترين ميزان موارد مثبت به ترتيب در شهرهاي بندرگز و كردكوي %۳۱٫۴) و (%۴۴٫۶ و آزادشهر و كلاله %۷۷٫۶)، (%۷۶٫۶ مشاهده شد. بين شيوع عفونت با جنسيت، شغل، سكونت در شهر و روستا، شاخص توده بدني (BMI)، ارتباطي وجود نداشت.
نتيجه گيري: استان گلستان از نظر آلودگي با هليكوباكترپيلوري مشابه ساير نقاط ايران بوده، ميزان آلودگي با افزايش سن تا ۲۵ سالگي افزايش مي يابد. تعيين فراواني فاكتورهاي بيماري زايي به ويژه CagA, VacA يا آنتي بادي هاي ضدآن در سطح جامعه به منظور مشخص كردن خطر ابتلا به بيماري هاي حاصل از هليكوباكترپيلوري در منطقه پيشنهاد مي شود.