مقاله سرواپيدميولوژي کيست هيداتيد در استان آذربايجان شرقي با روش اليزا در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي کيست هيداتيد در استان آذربايجان شرقي با روش اليزا در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيست هيداتيد
مقاله اليزا
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: بهاورنيا سيدرضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيداتيدوز به عنوان يک زئونوز انگلي در ايران همانند بسياري از کشورهاي دنيا آندميک است، ولي اطلاعات جامع در مورد ميزان واقعي شيوع آلودگي در بيشتر مناطق کشور اندک است. به لحاظ اهميت موضوع و آگاهي از شيوع بيماري، اين پژوهش با هدف بررسي سرواپيدميولوژي هيداتيدوز در ساکنين استان آذربايجان شرقي با روش اليزا در سال ۱۳۸۸ طراحي و اجرا گرديد.
روش: پس از تکميل پرسشنامه، نمونه خون ۱۵۰۰ نفر از اهالي شهرهاي تبريز، مراغه، مرند، ميانه، اهر، بناب، سراب و آذرشهر تهيه و جمع آوري شد. آنتي ژن مورد نياز براي آزمايش از مايع کيست هيداتيد ريوي و کبدي گوسفندان آلوده تهيه گرديد. با استفاده از اين آنتي ژن، همه نمونه هاي سرمي در رقت ۱:۴۰۰ با روش اليزا مورد آزمايش قرارگرفتند. غلظت مناسب آنتي ژن و رقت مطلوب سرم به روش تيتراسيون متقاطع تعيين گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي و کاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در مجموع ۱۹ نفر (۱٫۲۸ درصد) با آزمون اليزا واکنش مثبت نشان دادند. از اين افراد، ۸ نفر (۰٫۹۳ درصد) از جمعيت شهري و ۱۱ نفر (۱٫۸ درصد) از جمعيت روستايي بودند که از نظر درصد آلودگي بين جمعيت روستايي و شهري اختلاف معني داري وجود نداشت. هم چنين ۱٫۷۶ درصد زنان و ۰٫۸۳ درصد مردان تحت مطالعه با اين روش مثبت بودند که اختلاف معني داري بين دو گروه وجود داشت (p<0.001). بيشترين درصد آلودگي در گروه سني ۳۰-۴۰ سال (۱٫۶۶ درصد) مشاهده شد. اختلاف درصد آلودگي در اين گروه سني با گروه هاي سني ديگر معني دار بود (p<0.001). بيشترين آلودگي در افراد داراي شغل آزاد (۲٫۸ درصد) و کمترين آلودگي در گروه شغلي محصل-دانشجو (۰٫۴ درصد) ديده شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده شيوع قابل توجه آلودگي در جمعيت مورد مطالعه همانند ساير مناطق بررسي شده در کشور مي باشد. با توجه به وفور آلودگي در گروه هاي سني و شغلي مختلف، توجه به پيشگيري و کنترل بيماري به عنوان يکي از اولويت هاي بهداشتي منطقه ضرورت دارد. هم چنين انجام مطالعاتي در زمينه شناسايي منابع و راه هاي انتقال آلودگي پيشنهاد مي گردد.