سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد یخچالی –
محمدرضا یلی –

چکیده:

در این بررسی دو ساله که بر اساس مراجعات درمانگاهی به آزمایشگاه تشخیص طبی سینا در شهرستان قوچان صورت پذیرفت تعداد ۸۳ مورد تست ا یمنوفلورسانت غیرمستقیم IFA و در موارد مشکوک الا یزا ELISA انجام شد . از ۵۹ مورد از مراجعه کنندگان در سال اول بررسی %۸۰ زن و %۲۰ مرد و در سال دوم از ۲۴ مورد %۹۲ زن و %۸ مرد بودند . البته برای تشخیص توکسوپلاسموز یس در موارد مثبت و مشکوک ، به ترتیب ، در سال اول از تست IFA در ۳۲ مورد %(۵۳) و از تست ELISA در ۲۷ مورد %)۴۷) ودر سال دوم از تست IFA در ۱۰ مورد %)۴۲) و از تست ELISA در ۱۴ مورد %)۵۸) استفاده گرد ید . با توجه به توز یع زمانی مراجعات درمانگاه ی ، بیشترین موارد مراجعه در سال اول در تیر ماه ۷) مورد ) و کمترین مراجعه ۳) مورد ) در فاصله زمانی ماهها ی ( اردیبهشت ، مرداد ، مهر ) و در سا ل دوم ب یشترین موارد مراجعه در خرداد ماه ۶) مورد ) و عدم مراجعه در فاصله زمانی ماهها ی ( مهر – آبان ، د ی ، اسفند ) بود . بر اساس ا ین اطلاعات، نتا یج الا یزا به ترتیب میزان موارد مثبت IgG و IgM درسال اول %۲۲ و %۷ و در سال دوم %۱۶ و منفی
تععین گرد ید . بنابرا ین در کل د وره بررسی موارد توکسوپلاسموزیس اکتسابی ( یا مزمن ) %)۳۸) بیش از موا رد توکسوپلاسموزیس حاد %)۷) بوده است