مقاله سرود زندگي تاملي در محتوا و مباني جمال شناختي ادبيات کارگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: سرود زندگي تاملي در محتوا و مباني جمال شناختي ادبيات کارگري
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات کارگري
مقاله رنجبران
مقاله مشروطيت
مقاله خودکامگي
مقاله مباني جمال شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خاك پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات کارگري يا شعر کارگري صلاي آزادي، اصلاح و بهبود زندگي توده هاي نادار جامعه را بر زبان دارد و واماندگي، فقر و رنج کارگران و ديگر زحمت کشان مردم را موضوع خود قرار مي دهد. شعري است که در آن هيچ پديده زشت و زيبا از ديدگان تيزبين شاعر پنهان نمي ماند و خيلي از موضوعاتي که ديگران به راحتي از کنار آن مي گذرند، شعر آفرين مي گردد. در شعر قبل از مشروطيت نيز انعکاس زندگي مشقت بار و طاقت فرساي طبقه رنجبران را مي بينيم، اما چنين اشعاري هرگز از سر اعتراض و آگاهي توده هاي زحمت کش سروده نشده است. ستمي که در اين اشعار مطرح است، ستمي است عارضي و حاصل صعوبت کار، نه ستم اجتماعي و ناشي از رابطه کارگر و کار فرما و از مقوله تجاوز مباشر و کد خدا، و در نهايت شعر با دعوت رنجبران به سکوت و بردباري در برابر قضا و قدر و سرنوشت محتوم پايان مي پذيرد. گفتني است جنبه هاي سياسي و اجتماعي ادبيات کارگري جنبه هاي هنري آن را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. اهداف مکتبي سرايندگان و عمر کوتاه دوره هاي آزادي قلم و بيان، فرصت چنداني براي تجربه هاي بادوام و مستمر هنري در اين عرصه باقي نگذاشته است که اين مقاله در پي آن است، محتوا و مباني جمال شناختي ادبيات کارگري را با استناد به آثار موجود در اين زمينه از مشروطيت تا کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مورد بررسي قرار دهد.