سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا حاتمی – دانشکدة شیمی ، دانشگاه علوم پایة دامغان ، دامغان ، ایران
عظیم ملک زاده – دانشکدة شیمی ، دانشگاه علوم پایة دامغان ، دامغان ، ایران
عباسعلی خدادادی – دانشکدة مهندسی شیمی , دانشکدة فنی , دانشگاه تهران , تهران , ایران
یدا… مرتضوی – دانشکدة مهندسی شیمی , دانشکدة فنی , دانشگاه تهران , تهران , ایران

چکیده:

جفت شدن اکسا یشی متان (OCM) روی کاتالیست CeO2/Na2WO4/SiO2 مطالعه شد. سریا بهعنوان عامل فعال کنندة اکس یژن فاز گازی کاتالیست استفاده شد . فرم بلو ریα-crystobaliteبرا یتمامی کاتال یست ها با مقاد یر مختلف سر یا مشاهده شد. فعالیت کاتالیستی مستقل از میزان سر یا بو د. گزینش پذ یری کاتال یست فقط به ۴Na2WO بستگ ی دارد . زیرکونیا به عنوان عامل پخش کنندة سر یاتاثیری منفی بر عملکرد کاتال یست از نظر فعالیت و گزینش پذیری داشت. به نظر می رسد که ز یرکونیا سبب اس یدی شدن کاتال یست م ی گردد . بر هم کنش ها ی فلز – فلز ب ین CeO و – ۲ Na-W , Na-CeO2، W که در طی بلوری شدن کاتالیست صورت می گیرند ، پارامترها ی مهم س ی ستم سه فلز ی می باشند. یون قل یایی سدیم تعدیل کنندة بر همکنشCeO2-Wو تشک یل کاتالی ست گز ینش پذ یر با دخیل کردنWدر انتقال فاز پایة سیلیس می باشد. این برهم کنش ها خاص یت اکسای شی– کاهش ی فلزات واسطه و به خصوص سریا را به نفع واکنشOCM تغییر می دهد.