مقاله سطح آگاهي پزشكان و كدگذاران باليني بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان از قوانين ثبت علت مرگ در گواهي فوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: سطح آگاهي پزشكان و كدگذاران باليني بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان از قوانين ثبت علت مرگ در گواهي فوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله فوت
مقاله مرگ و مير
مقاله علت مرگ
مقاله قوانين و دستورالعمل هاي مرگ و مير
مقاله گواهي فوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زاده آراني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش آگاهي از كدگذاري بر اساس كتاب ICD براي تجزيه و تحليل و شفاف سازي روند مرگ و مير امري حياتي است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت آگاهي كدگذاران باليني و پزشكان در زمينه قوانين و دستورالعمل هاي تعيين علل مرگ و مير صورت پذيرفت.
روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي – مقطعي است كه در سال ۱۳۸۷ بر روي ۱۵۲ نفر از ارايه دهندگان مراقبت بهداشتي (پزشكان و كارشناسان كدگذاري بيماري ها) شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي محقق ساخته شامل سوالاتي درباره قوانين مرگ و مير برگرفته از كتاب ICD-10 سازمان جهاني بهداشت بود كه توسط جامعه پژوهش تكميل گرديد. داده هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي با كمك نرم افزار SPSS تحليل شد.
نتايج: سي و هشت و چهار دهم درصد جامعه پژوهش از قوانين آگاهي كلي داشتند و متخصصان و افراد با سابقه كار ۱۰-۵ سال بالاترين ميزان آگاهي را دارا بودند (۴۴٫۹ و ۴۱٫۷ درصد). آگاهي شركت كنندگان در پژوهش از قانون عمومي مرگ و مير با ۱۱٫۲ درصد در حد بسيار ضعيف، آگاهي از قوانين انتخابي مرگ و مير با ۲۹٫۶ درصد در حد ضعيف و آگاهي از قوانين اصلاحي مرگ و مير با ۴۷٫۳ درصد در حد متوسط بود.
نتيجه گيري: ميزان آگاهي جامعه پژوهش از قوانين و دستورالعمل هاي مرگ و مير مصوب سازمان جهاني بهداشت در گواهي فوت در حد ضعيف است كه اين امر آموزش هاي لازم به منظور دفاع از حقوق بازماندگان فوت شدگان و نظارت كافي بر اجراي قوانين و دستورالعمل ها را مي طلبد.