مقاله سطح استئوپروتژرين و ارتباط آن با ميزان فيبروز اپيدورال به دنبال لامينكتومي در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: سطح استئوپروتژرين و ارتباط آن با ميزان فيبروز اپيدورال به دنبال لامينكتومي در خرگوش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروتژرين
مقاله فيبروز اپيدورال
مقاله لامينكتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي نيا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: خلاقي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: استخري رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فيبروز اپيدورال قسمتي از پاسخ فيزيولوژيك طبيعي به لامينكتومي بوده و ممكن است يكي از علل مهم عدم پاسخ به درمان جراحي باشد. در حال حاضر هيچ درمان طبي و يا جراحي موثري براي فيبروز اپيدورال وجود ندارد. استئوپروتژرين يك ماده محلول از خانواده گيرنده هاي tumor necrosis factor receptor) TNF) مي باشد كه ممكن است نقشي در فيبروز اپيدورال بعد از عمل داشته باشد. هدف از بررسي حاضر ارزيابي وجود ارتباط بين سطح استئوپروتژرين و فيبروز اپيدورال بعد از لامينكتومي مي باشد.
روش: در اين بررسي تعداد شصت خرگوش نيوزيلندي به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه A شامل بيست خرگوش به عنوان گروه شاهد وگروه B شامل چهل خرگوش بود كه تحت عمل لامينكتومي دوطرفه L4 و L5 در ناحيه كمر با روش معمول قرار گرفتند. بعد از هشت هفته در هر دو گروه خون گيري انجام شد و حيوانات گروه مورد بعد از خون گيري كشته شده و سگمان L3 تا L6 ستون فقرات به صورت يك تكه خارج گرديد و ميزان فيبروز در محل لامينكتومي با روش شرح داده شده توسط He وهمكاران بين صفر تا سه تقسيم شد. با توجه به ميزان اسكار گروه مورد به دو گروه كوچك تر تقسيم شد: گروهB1  با فيبروز كمتر (گريد صفر و يك) و گروه B2 با فيبروز بيشتر (گريد دو و سه). در هر سه گروه سطح سرمي استئوپروتژرين با روش ELISA مشخص گرديد. براي تعيين تفاوت آماري بين گروه ها از روش يك طرفه  ANOVAاستفاده شد.
يافته ها: سطح استئوپروتژرين درگروه آ ۴-۰ Pmol/l و به طور متوسط ۱٫۵Pmol/l، در گروه با فيبروز كم (ب۱)  Pmol/l 0-6و به طور متوسط ۲٫۴۲Pmol/l و در گروه با فيبروز شديد(ب۲)  Pmol/l 6-0 و به طور متوسط ۲٫۱۵Pmol/l بود. تفاوت قابل توجهي بين سطح استئوپروتژرين بين سه گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه هيچ ارتباطي بين سطح استئوپروتژرين و فيبروز اپيدورال هشت هفته بعد از لامينكتومي نشان نداد.