مقاله سطح بندي شهرستان هاي استان گلستان از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي با استفاده از روش تحليل عاملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: سطح بندي شهرستان هاي استان گلستان از نظر شاخص هاي توسعه يافتگي با استفاده از روش تحليل عاملي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عاملي
مقاله سطح بندي
مقاله شاخص
مقاله عدم تعادل
مقاله نا برابري هاي توسعه
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسترن مهين
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز شديد و عدم تعادل ازجمله ويژگيهاي کشورهاي جهان سوم است که اين ويژگي معلول نتايج سياستهاي رشد قطبي به شمار مي آيد. در نتيجه اين سياست، تعداد محدودي از مناطق نقش کليدي داشته و ساير مناطق به صورت حاشيه اي عمل مي نمايند. براي ايجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهاي مناسب و همگون، بحث برنامه ريزي منطقه اي مطرح شده و اولين گام در برنامه ريزي منطقه اي شناخت نابرابريهاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي نواحي مختلف مي باشد. ايجاد توازن و هماهنگي در عموم ساختارها و سامانه هاي شهري، از مصاديق بارز توسعه يافتگي بشمار مي رود. لذا در اين خصوص لازم است در يک منطقه کوششها و مطالعات اساسي و مفيدي به منظور شناخت نارسائيها، کمبودها در شهرستان هاي مختلف آن صورت گيرد و تلاشهاي مصرانه و جدي در جهت رفع نابسامانيها انجام شود. در اين مطالعه براي شناسايي ابعاد توسعه در شهرستان هاي استان گلستان با استفاده ازآخرين آمار واطلاعات مربوط به سال ۱۳۸۵، ۳۸ شاخص گوناگون در قالب ۹ شاخص جمعيتي، اقتصادي، صنعت و معدن، کشاورزي، زيربنايي، آموزشي، فرهنگي، کالبدي، زيربنايي، بهداشتي و درماني و در ميان ۱۱ شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن با بهره گيري از مدل تحليل عاملي(factor analysis)  ارزيابي شده است. دراين نوشتار ابتدا با استفاده از تکنيک تحليل عاملي اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخيل در ميزان توسعه يافتگي انساني شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندي امتياز استاندارد شده، شهرستان هاي استان گلستان از لحاظ توسعه يافتگي انساني رتبه بندي شده اند. نتايج به دست آمده نشان دهنده عدم توزيع هماهنگ امکانات و خدمات در شهرستان هاي اين استان مي باشد. به شکلي که شهرستان هاي گرگان، بندر گز و کردکوي از لحاظ برخورداري از جميع امکانات وخدمات نسبت به ديگر شهرستان هاي استان در رتبه نخست و شهرستان هاي بندر ترکمن، مينو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.