سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی نایینی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده:

پس از اعلام خبر زلزله اعزام گروههای پزشکی و امکا نات خدمات درمانی به منطقه زلزله براساس توجه بـه مجـروحین زیر آورا ( ترومائی ) تنظیم می شود در صورتیکه عملیات فوق طی ۲-۳ روز اول زلزله حداکثر کارآئی را دارا می باشد و پـس از آن ًعملا مرکزی و پرسنل فاقد کارآئی می شوند که در این زمان مردم محل به خدمات تخصصی و پارا کلینیکی نیازمندند ولی مراکز فاقد توانمندی فوق می باشند و پس از ۱-۲ هفته مراکز درمانی جمع آوری شده و با بازگشت گروههای پزشـکی از محـل زلزلـه بایستی ارائه خدمات درمانی طبق نیاز محل تعدیل شود .
مواد و روشها : براساس تجارب حاصل از ارائه خدمات درمانی در زلزله بم و زلزله های قبلی مشخص شد کـه بـا گذشـت زمـان روزهای اول زلزله ، مراکز فاقد کارائی می شوند و نیازمندان قادر به دریافت خدمات مورد نیاز نیستند لـذا جهـت بهبـود ضـعف فوق طرح سطح بندی ارائه خدمات درمانی طی زمانبدنی خاص پس از زلزله ارائه شد . نتایج : اگر زمانبندی پس از زلز له را به ۳ فاز تقسیم کنیم فاز اول شامل ۲-۳ روز اول است که بایستی مراکز درمانی توانمندی درمان بیماران ترومائی ( زیر آوار مانده ) را دارا باشند . فاز ۱-۲ :۲ هفته اول پس از زلزله بایستی بر مراکز اولیه که سریع السیر ایجاد شده اند توامندی ارائه خدمات درمـانی تخصصی ( زنان و زایمان – کودکان – – ENT گوش و حلق و بینـی و درمـان بیمـاران روحـی روانـی ) پـاراکلینیکی ( آزمایـشگاه، رادیولوژی و در صورت امکان توانبخشی ) را ایجاد نمود . فاز :۳ ارائه خدمات درمانی عادی به بازمانـدگان طبـق نـرم جمعیـت و ضریب ابتلا انجام شود زیر مراکز قبلی جمع آوری و به امکان خود باز می گردند . بحث و نتیجه گیری : مدیریت بهداشت و درمان زلزله بایستی جهت ارائه خدمات درمانی یک زمان بندی خاص نموده در هر زمانی سطحی از خدمات مورد نیاز آن برهه زمـانی
را ارائه دهد تا از امکانات و پرسنل درمانی بصورت بهتر و کارآمد استفاده شود و زل زله زدگان و بازماندگان نیز از امکانات انتفـاع کامل حاصل نمایند .