سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی جلالی – سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی

چکیده:

دراکثر حوادث غیر مترقبه اخیر حضور دستگاه ها ونهاد های مختلف و امداد گران وپزشـکان , پرسـتاران و پیراپزشـکان چه بصورت داوطلبین خودجوش وچه درقالب گرو ه ای اعزامی از دانشگاهها , ادارات و سازمانهای امدادی بسیار پر رنگتر از قبل بوده که تلاش مخلصانه آنها باعث نجات شمار زیادی از آسیب دیدگان گردید ولی ب ه علت نداشتن پروتکل مشخص و هماهنگ جهت سطح واکنشی که متناسب با حادثه غیر مترقبه باشد و درنتیجه آن عدم تناسب سط ح امکانـات واعـزام نیـرو بـه منطقـه آسیب دیده، برای ارائه خدمات پیش بیمارستانی باعث بوجود آمدن مشکلات بسیار مهمی در کمک رسانی امدادی ودرمانی بـه آسیب دیدگان از حوادث شده است . لذا برای مرتفع شدن مشکل فوق وجود یک پرتکل مشخص برای سطح بندی واکـنش هـا حهت ارایه خدمات د رمانی پیش بیمارستانی مناسب به آسیب دیدگان هنگام حادثه غیر مترقبه جهت اعزام نیرو در غالب تـیم های امدادی و درمانی لازم می باشد . این مقاله به این موضوع می پردازد . بحث ونتیجه گیری : انواع واکنش ها واکنش سطح :۱ این سطح از واکنش مربوط به زمانی است که شدت و وسعت ضـایعه بـه حدی است که با استفاده از منابع اورژانس و جمعیت هلال احمر شهرستان می توان وضعیت را به حالت عادی برگرداند . واکنش سطح :۲ مربوط به زمانی است که شدت و وسعت ضایعه بیش از توانایی اورژانس و جمعیت هلال احمر بوده و لازم است گـروه های امداد پزشکی اضطراری شهرس تان وارد عمل شوند واکنش سطح :۳ مربوط به زمانی است که شـدت و وسـعت ضـایعه بـه حدی زیاد است که منابع شهرستانی ( اورژانس، جمعیت هلال احمر، و شبکه بهداشـت و درمـان و گـروه هـای امـداد پزشـکی اضطراری شهرستان ) توان مقابله با آن را نداشته و به کمک شهرستانهای معین و مرکز اسـ تان نیـاز دارنـد . اقـدامات عملیـاتی درواکنش سطح ۱ در این واکنش آسیب دیدگان مستقیما " به مراکز درمانى ( شامل مراکز بهداشتى، درمـانى روسـتایى، مراکـز بهداشتى، درمانى شهرى و بیمارستانها بسته به نیاز ) منتقل مى شوند . نوع عملیـات در سـطح :۱ اعـزام آمبـولانس اورژانـس از پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در محدوده تحت پوشش خود ، اعزام گروههای امداد از پایگاه سازمان آتـش نـشانی و خـدمات ایمنی در محدوده تحت پوشش خود اعزام گروههای امداد از پایگاه جمعیت هـلال احمـر شهرسـتان اعـزام گردانهـای امـدادی عاشورا و الزهرا ، اقدامات عملیاتی درواکنش سطح :۲ در این واکنش علاوه بر انجام فعالیتهـاى واکـنش یـک، در مـسیر حرکـت آسیب دیدگان به مراکز درمانى بیمارستانی محل ( مرکز امداد پزشکی ) نیز تـشکیل مـى گـردد تـا بـا اسـتقرار اعـضاى " گـروه اضطراری پزشکى " در آن نگهدارى، انتقال و توزیع آسیب دیدگان ساماندهى گردد . نوع عملیـات در سـ طح ۲ اعـزام آمبـولانس اورژانس از پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در محدوده تحت پوشش خود اعزام گروههای امداد از پایگاه سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی در محدوده تحت پوشش خود اعزام گروههای امداد از پایگاه جمعیـت هـلال احمـر شهرسـتان اعـزام گروههـای اضطراری پزشکی شهرستا ن به محل جمع آوری آسیب دیدگان ( مرکز امداد پزشکی ) اعزام گروههای اضطراری پزشکی سـیار از محل جمع آوری آسیب دیدگان به روستاهای مربوطه ، اعزام گردانهای امدادی عاشورا و الزهرا اقدامات عملیاتی . واکـنش سـطح :۳ در این واکنش علاوه بر انجام فعالیتهاى واکنش دو و درخواست کمک از " سـتاد بهداشـت و درمـان حـوادث غیـر مترقبـه استان " براى انجام همان فعالیتها با وسعت بیشتر . نوع عملیات در سطح -۱ :۳ برای کاهش بـار مراکـز اصـلی درمـانی و نیـز کاهش تقاضا براى انتقال، در " محل جمع آورى آسیب دیدگان " مراکز امدادپزشکی گروههای اضطراری پزشـکی کامـل مـستقر می گردند . -۲ بیمارستان صحرایی در محل استقرار می یابد . -۳ براى انتقال آسیب دیدگان به خارج از شهر، پایانه انتقال ایجاد مى گردد .