مقاله سطح تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: سطح تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري
مقاله تکامل اخلاقي
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيرك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسيان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مهلاني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرستاران هرروزه در محيط کار خود با موقعيت هاي زيادي روبرو مي شوند که مستلزم تصميم گيري اخلاقي مي باشد. بنابراين، دانشجويان پرستاري بايد در طول دوران تحصيل خود به سطح مناسبي از تکامل اخلاقي برسند. مطالعاتي تاکنون که در رابطه با تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري در ايران انجام شده است محدود است. لذا، هدف اين مطالعه تعيين سطح تکامل اخلاقي دانشجويان پرستاري مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي – همبستگي در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۱۵ دانشجوي پرستاري سال سوم و چهارم دانشگاه علوم پزشکي تبريز که با روش سرشماري انتخاب شدند. جهت تعيين سطح تکامل اخلاقي از پرسشنامه آزمون معماي پرستاري (NDT) استفاده شد. در اين پرسشنامه ۶ سناريو ارايه مي گردد و با توجه به جواب دانشجويان سطح تکامل اخلاقي آنان تعيين مي گردد. در اين پرسشنامه نمره تفکر اخلاقي پرستاري (NP) که حاصل جمع نمرات سطح پنجم و ششم تکامل اخلاقي کلبرگ است نيز محاسبه مي گردد که نمره آن از ۱۸ تا ۶۶ متغير است. شاخص ديگر نمره ملاحظات باليني (PC) است که در نظر گرفتن قوانين اداري در تصميم گيري اخلاقي را مورد بررسي قرار مي دهد و نمره آن از ۶ تا ۳۶ متغير است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت.
يافته ها: بررسي داده ها نشان داد که ۱۳ دانشجو (۱۱٫۳%) در سطح تکامل اخلاقي دوم، ۸ دانشجو (۷درصد) در سطح سوم، ۲۵ دانشجو (۲۱٫۷%) در سطح چهارم، ۵۵ دانشجو (۴۷٫۸%) در سطح NP و ۱۴ دانشجو (۱۲٫۱%) در سطح PC قرار داشتند. همچنين، بررسي نشان داد که ميانگين نمرهNP  براي دانشجويان ۴۸٫۹±۶٫۵ و ميانگين نمره PC  براي آنان ۲۰٫۰±۴٫۴ بود. بين سطح تکامل اخلاقي دانشجويان با مشخصات آنان ارتباط معني دار آماري يافت نشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که اگرچه حدود نصف دانشجويان در سطح NP بودند ولي هنوز تعداد قابل توجهي از آنان در سطوح پايين تکامل اخلاقي قرار داشتند. اين امر نشان مي دهد که مسوولين آموزش پرستاري بايد به امر تربيت اخلاقي دانشجويان پرستاري توجه بيشتري داشته باشند.