مقاله سطح سرمي آهن در بيماري آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سطح سرمي آهن در بيماري آلزايمر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزايمر
مقاله آهن
مقاله دمانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهراقدم علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي مقدم مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح برومند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بيماري آلزايمر يک اختلال نورودژنراتيو مي باشد که به واسطه از دست دادن حافظه و اختلال عملکرد شناختي مشخص مي گردد. مشخصات نوروپاتولوژيک بيماري شامل وجود پيچه هاي نوروفيبريلاري و پلاک هاي پيري است. تحقيقات اين فرضيه را مطرح نموده اند که سطح خوني فلزات ممکن است کليد آسيب و احتمالا درمان در بيماري آلزايمر باشند. يکي از اين عناصر مورد شک آهن است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آهن سرم در بيماران مبتلا به آلزايمر مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه مورد – شاهدي يک ساله گروهي از بيماران با تشخيص قطعي بيماري آلزايمر توسط مقياس زوال کلي Global deterioration scale (GDS) از نظر شدت بيماري مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان آهن سرم نيز بروش جذب اتميک در هر بيمار اندازه گيري شد. همچنين، ميزان آهن سرم در گروه کنترل نيز اندازه گيري و با گروه بيمار مقايسه شد. در نهايت، رابطه بين ميزان آهن سرم و شدت بيماري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۵۰ بيمار (۲۶ مذکر و ۲۴ مونث) با سن متوسط
(۵۶-۸۷) ۷۱٫۳۴±۶٫۶۹ سال و ۵۰ فرد سالم (۱۷ مذکر و ۳۳ مونث) با سن متوسط (۶۰-۸۱) ۶۸٫۹۶±۶٫۳۹ سال وارد مطالعه شدند. (P به ترتيب ۰٫۰۶۹ و ۰٫۰۷۲). ميزان آهن سرم در گروه مورد و شاهد به ترتيب (Part per million) 0.41±۰٫۱۶ppm و (P=0.229) 0.46±۰٫۲۰ppm. سطح آهن سرم در بيماران با شدت بيماري درجه ۲ کمتر از بقيه درجات بر اساس GDS بود و در مقايسه با گروه شاهد اختلاف معني داري داشت (P=0.017). همبستگي معني داري بين سطح آهن سرم و شدت بيماري وجود نداشت (p=0.186 و P=0.195).
نتيجه گيري: مطالعه فعلي نشان داد که از نظر ميزان آهن سرم تفاوت معني دار آماري بين بيماران مبتلا به آلزايمر و افراد سالم وجود ندارد.