مقاله سطح سرمي عناصر کمياب آهن، مس و روي در بيماران مبتلا به سرطان مثانه در مقايسه با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۵۶ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سطح سرمي عناصر کمياب آهن، مس و روي در بيماران مبتلا به سرطان مثانه در مقايسه با افراد سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر کمياب
مقاله آهن
مقاله مس
مقاله روي
مقاله سرطان مثانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزدک حميد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: ميرخشتي نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علي رغم شيوع بالا و هزينه هاي اقتصادي و عوارض ناشي از سرطان مثانه، هنوز مطالعه مدوني در رابطه با بررسي نقش برخي عناصر کمياب از قبيل آهن (Fe)، مس (Cu) و روي (Zn) در سرطان مثانه صورت نگرفته است. بر اين اساس، در اين مطالعه ارتباط بين سطح سرمي عناصر کمياب آهن، مس و روي و سرطان مثانه مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد، شاهدي، ۵۱ بيمار مبتلا به سرطان مثانه و ۵۸ نفر گروه شاهد به روش آسان انتخاب شدند. پس از اخذ رضايت نامه کتبي از افراد مورد آزمون، نمونه هاي خون گرفته و سطح سرمي عناصر کمياب آهن، مس و روي در آنها اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون t بين دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي آهن و روي در افراد مبتلا به سرطان مثانه کاهش معني داري در مقايسه با گروه شاهد داشت (P<0.001). در حالي که افزايش معني داري در ميانگين غلظت سرمي مس در افراد مبتلا به سرطان مثانه در مقايسه با گروه شاهد مشاهده شد (P<0.001). نسبت Cu.Zn در افراد مبتلا به سرطان مثانه در مقايسه با افراد غير مبتلا افزايش معني داري داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که در مبتلايان به سرطان مثانه ميزان روي و آهن کمتر و ميزان مس بيشتر از گروه شاهد باشد. بديهي است که تعيين دقيق رابطه علي و معلولي نياز به مطالعات هم گروهي و بررسي هاي آينده نگر دارد و با توجه به عود بالاي سرطان مثانه، لزوم مطالعات بيشتر در اين زمينه مشخص مي شود.