مقاله سطح سرمي ليپوپروتئين ها در وابستگان درجه يك زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: سطح سرمي ليپوپروتئين ها در وابستگان درجه يك زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي کيستيک
مقاله ليپوپروتئين ها
مقاله كلسترول تام
مقاله تري گليسريد
مقاله LDL-c ،LDL-c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانژاد محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) يکي از شايع ترين اختلالات غدد اندوکرين در زنان است که ۱۰-۶ درصد زنان در سنين باروري را درگير مي کند. در اين بيماري وضعيت غيرطبيعي ليپوپروتئين ها شايع است. تجمع خانوادگي بالاي سندرم تخمدان پلي كيستيك دلالت بر نقش وراثت در اين بيماري دارد. اين مطالعه به منظور تعيين سطح سرمي ليپوپروتئين ها در وابستگان درجه يك زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد- شاهدي روي ۱۰۷ نفر از وابستگان درجه يک افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (گروه مورد) و ۱۰۷فرد سالم (گروه شاهد) از خانواده درجه يك زنان فاقد سابقه ابتلا به PCOS از مراجعين به درمانگاه هاي زنان شيراز طي سال ۱۳۸۷ انجام شد. وابستگان درجه يك گروه مورد (پدر، مادر، خواهر و برادر) با شرط داشتن سن بالاي ۳۰ سال و ساير شرايط ورود به مطالعه، مصاحبه شدند و قسمت اول پرسشنامه كه شامل اطلاعات دمو گرافيك بود؛ تكميل شد. ميزان ۵ سي سي نمونه خون از افراد مورد مطالعه براي تعيين سطح سرمي ليپوپروتئين هاي خون شامل كلسترول تام، تري گليسريد،LDL-c  و LDL-c گرفته شد.
يافته ها: ميانگين هاي كلسترول تام،LDL-c  و تري گليسريد در گروه مورد به ترتيب۱۹۱±۳۱٫۶۴ ،۱۶۷±۴٫۰۶ و ۱۹۱±۳۱٫۶۴ ميلي گرم دردسي ليتر تعيين شد. ميانگين هاي كلسترول تام، LDL-c و تري گليسريد در گروه شاهد به ترتيب ۱۵۸٫۲۵±۱۸٫۲۵،۱۲۳±۲۱٫۳۳  و۱۲۰٫۴۲±۱۷٫۱۱  ميلي گرم دردسي ليتر تعيين شد. اين تفاوت ها از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). ميانگين ۴۰٫۰۶±۶٫۹۵ HDL-c ميلي گرم دردسي ليتر در گروه مورد کمتر از گروه شاهد۴۵٫۹±۶٫۷  ميلي گرم دردسي ليتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه سطح سرمي ليپوپروتئين ها در وابستگان درجه يک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک به طور معني داري بالاتر از گروه شاهد مي باشد.