مقاله سطح سرمي ۲۵ هيدروكسي ويتامين D و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي در بيماران ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۰۴ تا ۵۰۹ منتشر شده است.
نام: سطح سرمي ۲۵ هيدروكسي ويتامين D و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي در بيماران ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين D
مقاله ديابت
مقاله HSCRP
مقاله بيماري هاي قلبي ـ عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنكداران شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلويي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كمبود سطح ويتامين D در تمام دنيا شايع است و رابطه ثابت شده اي با افزايش شيوع ديابت نوع ۲، سندرم متابوليك، مقاومت به انسولين، و احتمالا خطر بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه كمبود ۲۵ هيدروكسي ويتامين D با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي در بيماران ديابتي نوع ۲ بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در ۱۱۹ بيمار سرپايي مبتلا به ديابت نوع ۲ در مركز تحقيقات غدد درون ريز مشهد انجام شد. ابتدا بيماران داراي شرح حال مثبت بيماري هاي قلبي ـ عروقي حوادث مغزي و بيماري هاي عروق محيطي از سايرين جدا شدند. در ساير بيماران اقدام هاي تشخيصي براي تاييد يا رد اين بيماري ها انجام شد. از تمام بيماران نمونه براي بررسي سطح سرمي پروتئين C-reactive protein، آلبومين ادراري، انسولين، هموسيستئين، قندخون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله، اسيداوريك، ليپيدها و سطح ويتامين D گرفته شد و رابطه سطح ويتامين D با بيماري هاي قلبي ـ عروقي و سطح آزمايشگاهي عوامل هاي خطرساز اين بيماري ها سنجيده شد.
يافته ها: سن متوسط بيماران ۵۵٫۳±۱۱٫۲ سال و متوسط سطح سرمي ويتامينD ، ۳۲٫۴±۲۱٫۶ نانوگرم در ميلي ليتر بود. شيوع كمبود ويتامين D در بيماران %۲۶٫۱ ارزيابي شد كه اين ميزان تفاوت معني داري با گروه شاهد سالم همزمان نداشت (P=0.12). در مجموع، ۳۶ (%۳۰٫۳) از بيماران درگيري قلبي ـ عروقي داشتند. رابطه كمبود ويتامين D  با اين درگيري معني دار نبود (P=0.11). بيماران دچار كمبود ويتامين D تفاوت واضحي در نمايه توده بدن (P=0.003)، وجود سندرم متابوليك (P=0.05)، سطح (P=0.009) CRP، ميكرآلبومينوري (P=0.04) و ميزان فيلتراسيون گلومرولي (P=0.02) در مقايسه با بيماران داراي سطح طبيعي ويتامين D داشتند. سطح ويتامين D رابطه اي با ميزان قندخون ناشتا، هموگلوبين گليكوزيله، پروفايل چربي ها، هموسيستئين، اسيداوريك و ميزان مقاومت به انسولين نداشت.
نتيجه گيري: رابطه آماري معني دار بين كمبود ويتامين D و عوامل هاي خطرساز قلبي ـ عروقي وجود دارد، ويتامين D به نظر مي رسد در سلامت سيستم قلبي ـ عروقي نقش داشته باشد.