مقاله سطح سرمي TNF-α و CRP در بيماران ديابتي نوع ۲ مبتلا به رتينوپاتي ديابتي و مقايسه آن با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: سطح سرمي TNF-α و CRP در بيماران ديابتي نوع ۲ مبتلا به رتينوپاتي ديابتي و مقايسه آن با گروه کنترل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو
مقاله رتينوپاتي ديابتي غير پروليفراتيو
مقاله TNF-α

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: درودگر فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: استقامتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكراني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك ضمير عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: بهجتي اردكاني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مختلف نشان دهنده نقش عوامل التهابي در ايجاد ديابت و در ايجاد و پيشرفت عوارض ميکرو واسکولار ناشي از ديابت مانند رتينوپاتي هستند.TNF-α  از طريق افزايش بيان فاکتورهاي التهابي و انعقادي و بطور مستقيم از طريق آپوپتوزيس سلول هاي آندوتليال عروق شبکيه در ايجاد اين عارضه نقش دارد. در اين مطالعه به بررسي سطح سرمي TNF-α و CRP در بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي در مقايسه با بيماران ديابتي بدون رتينوپاتي پرداختيم.
روش ها: اين مطالعه به صورت Stratified Cross-Sectional و بر روي ۲۹ بيمار مبتلا به رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو و ۲۷ بيمار مبتلا به رتينوپاتي ديابتي غير پروليفراتيو و ۲۷ بيمار ديابتي بدون رتينوپاتي (ديابت نوع ۲) که در سال ۱۳۸۸ به درمانگاه ديابت بيمارستان امام خميني (ره) تهران مراجعه کرده بودند و يا در بخش غدد بستري شدند انجام گرفت. در هر گروه سطح سرمي TNF-α، CRP، HbA1C، پروفايل ليپيد، Cr،FPS  اندازه گيري و بررسي آماري شد.
يافته ها: سطح سرمي TNF-α در بيماران مبتلا به رتينوپاتي (پروليفراتيو و غير پروليفراتيو) بالاتر از بيماران ديابتي بدون رتينوپاتي بود [PDR(9.11±۱٫۴۲)Pg/ml] و [(۹٫۰۲±۱٫۵۶) NPDR pg/ml] و[NDR (6.10±۲٫۹۶) pg/ml]. سطح سرمي CRP در بيماران مبتلا به رتينوپاتي با هم فرق نداشت اما CRP بيماران مبتلا به رتينوپاتي غير پروليفراتيو با بيماران بدون رتينوپاتي اختلاف داشت. در بيماران مبتلا به رتينوپاتي پروليفراتيو، بين TNF-α با تري گليسريد و HDL-C رابطه وجود داشت.
نتيجه گيري: بالا بودن  TNF-αدر بيماران مبتلا به رتينوپاتي نشان دهنده نقش فاکتورهاي التهابي و به خصوص TNF-α  در ايجاد و پيشرفت رتينوپاتي مي باشد و لذا بالا بودن سطح TNF-α در بيماران ديابتي مي تواند نشان دهنده شروع رتينوپاتي باشد.