مقاله سطح سلامت دنداني و نياز به درمان هاي دندانپزشكي در مبتلايان به تالاسمي ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳۴ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سطح سلامت دنداني و نياز به درمان هاي دندانپزشكي در مبتلايان به تالاسمي ماژور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله پوسيدگي دندان
مقاله شاخص DMF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند ماريه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري طهراني زاده نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادملاشاهي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور با توجه به شرايط خاص سلامتي به مراقبت هاي دندانپزشكي بيشتري نياز دارند. هدف از اين مطالعه بررسي سطح سلامت دنداني و سپس ارزيابي نيازهاي درماني اين بيماران در شهر زاهدان در سال ۸۸ بود.
مواد و روش كار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۷۵ بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور (۴۲ پسر و ۳۳ دختر با ميانگين سني ۲۴/۶±۷۹/۱۰ سال) به روش پي در پي از مركز دندانپزشكي اجتماعي و ۷۵ نفر به عنوان گروه شاهد از همراهان افراد مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي زاهدان انتخاب شدند. گروه شاهد از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان سازي شدند. متغيرهاي مورد مطالعه سطح تحصيلات بيمار و والدين آن ها، وضعيت پوسيدگي و نياز به درمان هاي دندانپزشكي بود. هم چنين تحليل آماري با استفاده از آزمون c2 و t انجام شد.
يافته ها: در افراد مبتلا به تالاسمي، ميانگين تعداد دندان هاي پوسيده و از دست رفته (d=2.24، m=0.13، D=2.49، M=0.52) نسبت به گروه كنترل d=2.13، m=0.05، D=0.97، M=0.35) افزايش نشان داد. در بررسي نيازهاي درماني در بيماران مبتلا به تالاسمي، بيشترين نياز درماني مربوط به درمان پالپ و در گروه كنترل ترميم دندان بود.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي پوسيدگي دندان در مبتلايان به تالاسمي ماژور، اقدامات پيشگيري، آموزش بهداشت و درمان هاي دندانپزشكي جهت اين افراد موردنياز مي باشد.