مقاله سطح مهارت هاي زندگي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: سطح مهارت هاي زندگي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه استان کردستان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموز
مقاله راهنمايي
مقاله متوسطه
مقاله مهارت هاي زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده زليخا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان برخورداري دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه از مهارت هاي زندگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر و پسر راهنمايي و متوسطه استان کردستان بود که از بين آنان ۷۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري از سه شهر سقز، بانه و مريوان به شيوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش در اين بررسي پرسش نامه اي محقق ساخته بود که پايايي آن بر اساس آلفاي کرانباخa=0.90  محاسبه و روايي آن به شيوه روايي محتوا بر اساس نظر اساتيد صاحبنظر مورد تاييد قرار گرفت. اين پرسش نامه ۵ مهارت تصميم گيري، ارتباط انساني، شهروند جهاني بودن، شهروند مسوول بودن و حل مساله را در بر مي گيرد. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که ميزان برخورداري دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه از مهارت هاي مذکور حدودا در سطح متوسط (بر اساس شاخص ۵۰%) مي باشد. بالاترين ميزان برخورداري دانش آموزان در مهارت هاي تصميم گيري و حل مساله و پايين ترين ميزان برخورداري آنان در ارتباط انساني مي باشد سطح مهارت هاي آنان در دو مهارت شهروندي مسوول و شهروندي جهاني نيز در حد وسط اين دو مهارت بود. ميزان برخورداري دختران از مهارت هاي زندگي در همه موارد بيشتر از پسران بود. تاثير تعاملي تحصيلات والدين بر ميزان برخورداري آنان از مهارت هاي زندگي معني دار نبود. بجز مهارت ارتباط انساني در ساير مهارت ها تفاوت معني داري بين رشته هاي تحصيلي وجود دارد. فقط در دو مهارت تصميم گيري و شهروند مسوول تفاوت بين دانش آموزان راهنمايي و متوسطه معني دار است در ساير مهارت ها، تفاوت معني دار نمي باشد.