مقاله سطح هيجان ابراز شده، افسردگي و فشار رواني مراقب در همسران جانبازان بستري در بخش روان پزشکي و ارتباط آن با ميزان بستري مجدد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۱۰ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: سطح هيجان ابراز شده، افسردگي و فشار رواني مراقب در همسران جانبازان بستري در بخش روان پزشکي و ارتباط آن با ميزان بستري مجدد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله جانباز
مقاله مراقب
مقاله همسر
مقاله هيجان ابراز شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منطقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حبراني پريا
جناب آقای / سرکار خانم: ثمري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اعظم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسي سطح هيجان ابراز شده، افسردگي و فشار رواني مراقب در همسران جانبازان و ارتباط آنها با ميزان بستري مجدد جانبازان انجام شده است.
روش کار: اين پژوهش مقطعي در سال ۱۳۸۷ بر روي ۵۰ نفر از جانبازان بستري در بيمارستان روان پزشکي ابن سينا و همسران شان انجام شده است. تشخيص اختلال روان پزشکي جانبازان در ابتداي بستري بر اساس مصاحبه باليني نيمه ساختار يافته و ملاک هاي طبقه بندي آماري تشخيصي اختلالات رواني ويرايش چهارم تشخيص گذاشته و شدت بيماري توسط مقياس تاثير کلي باليني شد. آزمون افسردگي بک، پرسش نامه فشار رواني خانواده و مقياس سطح هيجان ابراز شده در همسران تکميل شد. در پيگيري ۶ ماهه، ميزان بستري مجدد جانبازان بررسي شد. داده ها توسط آزمون همبستگي، من ويتني و تحليل واريانس تحليل گرديد.
يافته ها: افسردگي خفيف در همسران به ميزان ۴۲%، افسردگي متوسط ۲۶% و افسردگي شديد ۸% ديده شد. همچنين فشار رواني شديد در ۵۲% و هيجان ابراز شده بالا در ۱۴% همسران ديده شد. ميانگين تعداد بستري جانبازان در پيگيري ۶ماهه ۱٫۶±۱٫۲۸ بار بود. ميانگين فشار رواني خانواده در همسران ۳۱±۱۰٫۴۹ بود. نمره افسردگي بک، فشار رواني، سطح هيجان ابراز شده و زير گروه هاي آن در همسران با تعداد دفعات بستري جانبازان رابطه معني داري نداشتند ( به ترتيب با P معادل ۰٫۱۹، ۰٫۹۲ و ۰٫۹۷).
نتيجه گيري: سطح هيجان ابراز شده، افسردگي و فشار رواني همسران جانبازان با تعداد بستري مجدد جانبازان ارتباط آماري معني داري ندارد.