مقاله سطح پروژسترون سرمي در زنان يائسه مبتلا به احساس خشکي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: سطح پروژسترون سرمي در زنان يائسه مبتلا به احساس خشکي دهان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله احساس خشکي دهان
مقاله پروژسترون
مقاله سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ديزگاه ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: احساس خشکي دهان يکي از مهمترين شکايتهاي بسياري از افراد مسن به ويژه زنان يائسه است. گرچه مکانيسم دقيق آن همچنان شناخته شده نيست ولي به نظر مي رسد که هورمون هاي جنسي استروئيدي نقشي در فيزيولوژي حفره دهاني داشته باشند. لذا هدف اين مطالعه بررسي مقدار پروژسترون سرمي در زنان يائسه مبتلا به خشکي دهان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهد هفتاد زن يائسه مراجعه کننده به بخش بيماريهاي دهان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با محدوده سني ۴۲ – ۷۸ سال با يا بدون احساس خشکي دهان (۳۵ زن با احساس خشکي دهان به عنوان گروه مورد و ۳۵ نفر زن سالم به عنوان گروه شاهد) شرکت داشتند. شدت خشکي دهان نيز بر اساس پرسشنامه مربوطه محاسبه شد، غلظت سرمي پروژسترون به روش اليزا اندازه گيري گرديد و آناليز آماري Student’s unpaired t-test و Spwarman مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي پروژسترون در گروه مورد ۱۰±۳۰ پيکوگرم بر ميلي ليتر به طور معني داري کمتر از گروه شاهد (P=0.026 و ۷۰±۱۷۱) بود. همبستگي منفي بين غلظت سرمي پروژسترون و شدت خشکي دهان مشاهده گرديد. (r=-0.295; P=0.05)
نتيجه گيري: مقدار پروژسترون سرم مبتلايان به احساس خشکي دهان در مقايسه با زنان يائسه بدون احساس خشکي دهان کم بوده و پروژسترون در بروز علايم خشکي دهان نقش دارد.