مقاله سطح کيفيت زندگي کارگران مبتلا به بيماري پوستي ناشي از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: سطح کيفيت زندگي کارگران مبتلا به بيماري پوستي ناشي از کار مراجعه کننده به درمانگاه طب کار بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري شغلي
مقاله کارگران
مقاله پرسش نامه سطح کيفي زندگي سازمان بهداشت جهاني
مقاله سطح کيفي زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي نژاد ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: لبافي نژاد ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: گل آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: باجلان بهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي شغلي امروزه به عنوان يکي از مهمترين جنبه هاي مشترک پزشکي و صنعت به حساب مي آيند. بيماري هاي شغلي به طور مستقيم و غير مستقيم مي توانند رضايت شغلي و سطح رضايت از زندگي را تحت تاثير قرار دهند. در اين مطالعه به بررسي اثر بيماري هاي شغلي پوستي بر سطح کيفيت زندگي کارگران مبتلا پرداخته ايم.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۶۵ کارگر مبتلا به انواع بيماريهاي پوستي وابسته به شغل که در سال ۱۳۸۸ به درمانگاه طب کار بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ارجاع شده بودند، با پرسش نامه خلاصه شده سطح کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني  (WHOQOL-BREF) بررسي شدند. نمره کلي کيفيت زندگي به همراه نمرات جزيي مربوط به هر بخش از پرسش نامه جداگانه محاسبه شد.
يافته ها: ميانگين نمره سطح کلي کيفيت زندگي به دست آمده براي بيماران فوق  (SD=8/8) 63.5بود که کيفيت پايين زندگي آنها را نشان مي داد. علاوه بر اين ميانگين به دست آمده از هريک از چهار جز اين پرسش نامه نيز پايين تر از حد استاندارد بود.
بحث و نتيجه گيري: کيفيت زندگي کارگران مبتلا به بيماري هاي پوستي ناشي از شغل پايين تر از حد مطلوب است. اين کيفيت پايين ميتواند به دليل ناهمواري هاي شغلي و يا به علت بيماري و از کار افتادگي باشد. مطالعه ما انجام تحقيقات گسترده تر با کنترل عوامل زمين هاي و مقايسه با گروه کنترل را جهت بررسي اثر بيماري هاي شغلي بر کيفيت زندگي شاغلين پيشنهاد ميکند.