مقاله سطوح تاکزونوميک گياهان به عنوان عامل تعيين کننده تنوع گونه اي اجتماعات (مطالعه موردي: مراتع کوهستاني حوزه زيارت گرگان، استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۵۵۱ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: سطوح تاکزونوميک گياهان به عنوان عامل تعيين کننده تنوع گونه اي اجتماعات (مطالعه موردي: مراتع کوهستاني حوزه زيارت گرگان، استان گلستان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله سطوح تاکزونوميک
مقاله شاخص عددي شانون
مقاله مديريت اکوسيستم
مقاله مراتع کوهستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغاني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع يکي از مباحث عمده در پژوهش هاي اکولوژيکي است و معياري مهم براي سلامت سيستمهاي اکولوژيکي محسوب مي شود. تنوع گونه اي يا تنوع تاکزونومي، سطح ميانه نظام سلسله مراتبي تنوع زيستي است. به منظور در نظر گرفتن تنوع در سطوح تاکزونوميک در مقايسه با سطح گونه اين تحقيق صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه اين تحقيق، مراتع کوهستاني زيارت واقع در جنوب گرگان و استان گلستان است. در اين بررسي با استفاده از ۱۴۲ پلات يک متر مربعي که به طور تصادفي در منطقه مورد مطالعه پياده گرديد، ضمن شناسايي گونه هاي گياهي، درصد تاج پوشش گونه ها در هر پلات ثبت شد. تعلق هر گونه به جنس و خانواده و شکل رويشي و شکل زيستي و دوره زندگي آنها مشخص گرديد. شاخص تنوع شانون براي برآورد تنوع اجتماعات موجود در منطقه در سطوح تاکزونوميک و همچنين شکلهاي رويشي و زيستي و دوره زندگي گياهان محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد که تنوع در سطح گونه و خانواده داراي ميزان مشابهي از اطلاعات هستند، بنابراين در اين سطوح نسبت به سطوح ديگر همچون شکل رويشي و شکل زيستي و دوره زندگي، جوامع متفاوت مي توانند بهتر با هم مقايسه شوند.