مقاله سطوح عملکرد قابهاي خمشي بتن مسلح با شکل پذيري متوسط و مقاوم سازي آنها به روشهاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: سطوح عملکرد قابهاي خمشي بتن مسلح با شکل پذيري متوسط و مقاوم سازي آنها به روشهاي مختلف
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح عملکرد
مقاله قابهاي خمشي بتن مسلح
مقاله شکل پذيري متوسط
مقاله مقاومسازي
مقاله نقطه هدف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تسنيمي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گستردگي استفاده از قابهاي خمشي بتن مسلح با شکل پذيري متوسط از يک طرف و آسيب پذير بودن آنها در برابر زلزله از طرف ديگر، بررسي سطوح عملکرد و مقاومسازي آنها را در دستور کار تحقيق حاضر قرار داد. تعداد دوازده عدد از اين قابها با تفاوت در تعداد دهانه، طبقه و واقع شدن در منطقه لرزه خيزي متفاوت، مطابق ضوابط دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود، به روش تحليل استاتيکي غيرخطي ارزيابي و بررسي شد. با استفاده از روش طيف ظرفيت و روش ضرايب تغيير مکان، نقاط هدف بر روي منحني ظرفيت اين قابها تعيين و پس از مقايسه با يکديگر، عملکرد تک تک اجزاي سازه اي و کلي قابها به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عموما در قابهاي با تعداد دهانه کمتر و خطر لرزه خيزي بالاتر، داراي عملکرد ضعيف بوده و برخي اجزاي سازه اي، معيار هاي پذيرش را براي سطح عملکرد ايمني جاني (بر طبق ضوابط دستورالعمل بهسازي) براورده نمي سازند به منظور بررسي روشهاي مختلف مقاومسازي، يکي از قابها به عنوان قاب مبنا انتخاب و به سه روش افزودن ديوار برشي، بادبند فولادي، پر کننده هاي مصالح بنايي و روش چهارم کاهش وزن سازه به واسطه کاهش طبقات، قاب موردنظر مقاومسازي شده و با تحليل مجدد قاب مقاومسازي شده با چهار روش فوق سطوح عملکرد آنها تعيين و با يکديگر مقايسه شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که افزودن ديوار برشي به سيستم، بهترين راه براي مقاومسازي از ديدگاه عملکردي است.