دیدگاه دوم ابتدا در سال ۱۹۵۶ توسط نرمانتون و استوارت مطرح شد و در سال ۱۹۸۲ توسط یوجی ایجیري بصورت کامل و شفاف ارائه گردید. این چارچوب نظري به جاي سودمندي اطلاعات حسابداري بر سودمندي سیستم حسابداري تاکید داردو یک سیستم دو سویه است و منافع طرفین (مقامات منتخب مردمشهروندان-پاسخگوو)  (     پاسخ خواه) را مدنظر دارد.

این چارچوب همانند یک قرارداد اجاره است که منافع موجر و مستاجر را تامین می کند.

 سطوح مسئولیت پاسخگویی :

مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح متفاوتی دارد که در سطوح دولتی شامل مسئولیت پاسخگویی مالی ، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی ، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی می شود.

مسئولیت پاسخگویی مالی : ارائه دلایل و گزارشهایی که اعمال و فعالیتهاي دولت در دوره جاري در خصوص تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی ، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق با تصمیمات انجام گرفته است که نمایندگان مردم اتخاذ کرده اند.

مسئولیت پاسخگویی عملیاتی : سازمانها را به ارائه گزارشهایی ملزم می کند تا صاحبان حق را در میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده ، از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقق اهداف مربوط متقاعد کنند و اطلاعاتی ارائه نمایند که آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش بینی است یا خیر؟