سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکریم بیرامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدوحید نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ازعمق در لبه آبشار میتوان برای اندازه گیری دبی جریان وبررسی فرسایش در کانال بالادست آبشار استفاده کرد. در این تحقیق بر اساس معادلهانرژی روشی پیشنهاد شده است که در آن عمق جریان در لبه آبشار و همچنین دبی جریان در کانال مستطیلی در حالت جریان زیربحرانی و فوق بحرانی برای بستر صاف بدست می آید. با استفاده ازاین روش در جریان زیر بحرانی، نسبت به عمق در لبه آبشار به عمق بحرانی(EDR) برابر ۰/۷۰۷ حاصل می شود و در جریان فوق بحرانی ، EDR به صورت تابعی از شیب کانال به شیب بحرانی یا به صورت تابعی ازعدد فرود جریان یکنواخت کانال بالادست بدست می آید. مقایسه EDR ودبی جریان بدست آمده ازاین تئوری با داده های آزمایشگاهی دیگران نشان داد که روش پیشنهادی ازدقت خوبی برخوردار است.