سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بیژن ایک باون – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
علی دهقان – استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود_گروه مدیریت، شاهرود، ایران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی سلامت اجتماعی در بین کارمندان بانک ملی شرق تهران با تأکید بر شبکه های اجتماعی منطقه ۸ در سال ۳۱ می باشد که روش بررسی، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است .جامعه آماری ۱۸۱ نفر از کارمندان بانک ملی با استفاده از پرسشنامه سلامت اجتماعی و پرسشنامه محقق ساخته به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب و با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل شد .بین شبکه های اجتماعی، منابع حمایت اجتماعی شبکه ها، ارتباط شبکه ای و پایگاه اقتصادی-اجتماعی کارمندان با میزان سلامت اجتماعی آنهاارتباط معنی داری وجود دارد و در متغیرهای وارد شده در مدل توانسته اند درحدود ۲۲ درصد تغییرات واریانس متغیر سلامت اجتماعی کارمندان را تبیین کنند که قوی ترین پیش بینی کننده، متغیر ارتباط شبکه ای بوده است. سلامت اجتماعی کارمندان به عنوان سازه ای اجتماعی از کمیت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد.