مقاله سلامت روان و تصادفات جاده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: سلامت روان و تصادفات جاده اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله تصادفات جاده اي
مقاله رانندگان حرفه اي و غيرحرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غرايي بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه بندي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: مشيرپور شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي وضعيت سلامت روان رانندگان حرفه اي و غيرحرفه اي در تصادفات منجر به جرح و فوت در جاده هاي كشور ايران بوده است.
روش: بدين منظور ۴۵۳ نفر از رانندگاني كه تصادف منجر به جرح يا فوت داشته اند در محل پاسگاه هاي بين راه و در ۲۴ ساعت اول تصادف به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند .كليه رانندگان پرسشنامه SCL-90 – R و پرسشنامه جمعيت شناختي را تكميل نمودند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد بين نمرات پرسشنامه SCL-90 – R دو گروه رانندگان حرفه اي و غيرحرفه اي تفاوت معني داري ديده نمي شود. هر چند كه ميانگين نمرات شاخص كلي علايم هر دو گروه رانندگان حرفه اي و غيرحرفه اي بالاتر از نقطه برش براي جمعيت بهنجار (۸۱/۰) بود ولي اين تفاوت نيز از لحاظ آماري معنادار نمي باشد. همچنين ميانگين نمرات ابعاد افكار پارانوئيدي، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط بين فردي و افسردگي در هر دو گروه بيشتر از ساير ابعاد بود. بين سابقه استفاده از دارو و تصادفات قبلي در هر دو گروه با نمرات بالاتر از نمره برش در آزمون SCL -90 – R ارتباط معني داري وجود داشت.
نتايج: نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه مشكلات سلامت روان و سابقه مصرف دارو ممكن است با تعداد تصادفات رانندگي مرتبط باشد و احتمالا با مداخلات در اين زمينه ها مي توان از افزايش اين حوادث پيشگيري نمود.