مقاله سلامت روان کارکنان شرکت پالايش نفت اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: سلامت روان کارکنان شرکت پالايش نفت اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله کارکنان
مقاله GHQ-28

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نشان شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي وضعيت سلامت رواني کارکنان شرکت پالايش نفت اصفهان بوده است.
روش کار: جامعه آماري کليه کارکنان رسمي در سال ۱۳۸۷ بود. تعداد کارکنان ۱۱۹۱ نفر بود که از ميان آنان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي-طبقه اي، تعداد ۲۱۲ نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) بود. براي تعيين کارکنان مشکل دار و بدون مشکل از نقطه برش ۲۱ استفاده شد.
يافته ها: بر اساس آزمون GHQ-28 حدود %۲۰ کارکنان مشکوک به اختلالات رواني بودند. بين وضعيت سلامت عمومي با وضعيت کار تنها در حيطه اختلال عملکرد اجتماعي رابطه معني داري وجود داشت. بين وضعيت سلامت عمومي با سن نيز تنها در حيطه افسردگي رابطه معني دار وجود داشت. وضعيت سلامت عمومي کارکنان با پست مديريتي، سطح تحصيلات، سابقه کار و نوع شغل ارتباط معني داري را نشان نداد.
نتيجه گيري: وضعيت کاري پيشگويي کننده خوبي از خطر ابتلا به اختلالات رواني کارکنان است. لذا توجه به وضعيت کاري کارکنان در پيشگيري از اختلالات رواني اهميت زيادي دارد.