مقاله سلامت سازماني مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: سلامت سازماني مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازماني
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر، بررسي سلامت سازماني مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام کارمندان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۵۵۸ نفر از کارمندان واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه سلامت سازماني OHI است که روي کارکنان اجرا شد. نتايج تحليل واريانس يکطرفه و آزمون پيگردي LSD نشان داد که: ۱- بين سلامت سازماني دانشگاه آزاد اسلامي به تفکيک منطقه تفاوت معني دار وجود دارد، ۲- نتايج آزمون پيگرديLSD نيز حاکي از اين است که ميانگين نمره سلامت سازماني منطقه ۳ از منطقه ۲ بزرگتر است. برعکس نمره سلامت سازماني منطقه ۲ به همان اندازه از منطقه ۳ کوچکتر است. ميانگين نمره سلامت سازماني منطقه ۴ از مناطق ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰ و۱۲ بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازماني ساير مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازماني منطقه ۴ کوچکتر است. ميانگين نمره سلامت سازماني منطقه ۸ از مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۷،۹ ،۱۰و ۱۲ بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازماني ساير مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازماني منطقه ۸ کوچکتر است. ميانگين نمره سلامت سازماني منطقه ۱۱ از مناطق ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰ و۱۲ بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازماني ساير مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازماني منطقه ۱۱ کوچکتر است.