سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شروان عطایی – عضو هیئت علمی دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت
سعید محمدزاده –

چکیده:

در این مقاله، با توجه به اهمیت مساله سلامت سنجی سازه ها به طور عمومی و سلام تسنجی پل ها به طور خصوصی، مساله ی سلامت سنجی پل راه آهن نکا از روی اندازه گیری پاسخ سازه تحت اثر عبور وسیله ی نقلیه ی ریلی مشخص، مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ سازه، تغییرمکان، کرنش و شتاب اندازه گیری شده اختیار شد و دو سری آزمایش با عبور دیزل و دیزل و دو واگن باری با سرعتهای مختلف از روی پل نکا انجام گردید.
حداکثر میزان بارگذاری در بارگذاری با دیزل به ۱۱۹/۶ تن و در بارگذاری با دیزل به همراه دو واگن به ۲۱۴/۶ تن رسید. با توجه به نتایج اندازه گیریهای انجام شده، مدل اجزای محدود پل بهنگام گردید و بکمک مدل معتبرسازی شده، ارزیابی باربری پل تحت بارهای بهره برداری انجام گردید.