مقاله «سلامت عمومي» زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: «سلامت عمومي» زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزايمر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزايمر
مقاله مراقبين
مقاله سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني راضيه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسد ماه منير
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي سلامت عمومي زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزايمر انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – مقطعي، بخش مقدماتي از يک مطالعه کارآزمايي در عرصه بود که حجم نمونه آن ۱۵۰ نفر برآورد شد و افراد مورد نظر، به روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند. جامعه پژوهش در اين مطالعه شامل زناني بود که بين ۱۸ تا ۶۰ سال سن داشته، از وابستگان درجه يک سالمند مبتلا به آلزايمر بوده و مراقبت مستقيم از سالمند را به مدت حداقل ۶ ماه به عهده داشتند. بررسي سلامت عمومي در پژوهش، با پرسش نامه ۲۸ آيتمي سلامت عمومي (GHQ-28) انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها، با آزمون هاي t، خي دو، کروس کالواليس و MANOVA انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که %۲۴ از زنان مورد مطالعه داراي سلامت عمومي مطلوب بوده و %۵۸٫۷ سلامت عمومي متوسط و %۱۷٫۳ داراي سلامت عمومي نامطلوب بودند. بين متغير سلامت عمومي زنان مراقبت کننده و مشخصات سن (P=0.016)، وضعيت اشتغال (P=0.008)، نسبت خويشاوندي (p=0.013)، و وضعيت اقتصادي (P=0.049)، ارتباط معناداري وجود داشت. اما بين سلامت عمومي و عواملي همچون وضعيت تاهل (p=0.5)، سطح تحصيلات (P=0.07)، و مدت مراقبت از سالمند مبتلا به آلزايمر (P=0.205) ارتباط معنادار يافت نشد.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که درصد قابل توجهي از زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزايمر در وضعيت مطلوبي از سلامت عمومي قرار نداشتند. لذا با توجه به اينکه در ايران، مطالعات جنسيت محور در مراقبين کمتر صورت گرفته، پيشنهاد مي شود تحقيقات بعدي بر ابعاد مختلف سلامتي و ارتقا آن در مردان و زنان مراقب انجام گيرد.