سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد فیض – دانشکده فنی دانشگاه تبریز
مسعود محمدی گنجارودی – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

سلف های هوایی بعنوان محدودکننده جریان و صاف کننده امواج کاربردی وسیعی دارند که ضمن بر شمردن آنها طراحی آنها بر اساس معیارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .
این معیارها حداقل کردن حجم، حداقل کردن وزن و بالاخره حداقل کردن تلفات اهمی می باشد . سلف هوایی مورد نظر دارای پیکربندی خاصی است که به پیکربندی های دیگر از لحاظ حداقل بودن نشت های فلورحجان دارد . برنامه کامپیوتری نوشته شده برای طراحی تشریح شده است و نتابج حاصل از آن با نتایج در دسترس مورد مقایسه واقع شده و تطابق دقیقی بدست آمده است .