مقاله سميت تنفسي اسانس هاي پنج گونه گياه دارويي روي حشرات کامل سوسک چهارنقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculatus (Fabricius و شپشه آرد (Tribolium castaneum (Herbest که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: سميت تنفسي اسانس هاي پنج گونه گياه دارويي روي حشرات کامل سوسک چهارنقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculatus (Fabricius و شپشه آرد (Tribolium castaneum (Herbest
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله سميت تنفسي
مقاله آفات انباري
مقاله اسطوخودوس
مقاله اکليل کوهي
مقاله رازيانه
مقاله ترخون
مقاله مرزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركاظمي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: بنداني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سميت تنفسي هفت غلظت مختلف (۱۸۵٫۲، ۳۷۰٫۴، ۵۵۵٫۵، ۷۴۰٫۷، ۹۲۵٫۴، ۱۱۱۱٫۱ و ۱۲۹۶٫۳ ميكروليتر در ليتر آب) از اسانس هاي پنج گونه گياهي اسطوخودوسLavandula vera L. ، اکليل کوهي Rosmarinus  officinalis L.، رازيانه Foeniculum vulgare L.، ترخون Artemisia dracunculus L. و مرزه Satureja hortensis L. روي دو گونه مهم آفت انباري، سوسك چهار نقطه اي حبوباتCallosobruchus maculatus (Fabricius)  و شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbest) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که سوسک چهار نقطه اي حبوبات نسبت به شپشه آرد به اسانس ها حساس تر است. در بين اسانس هاي گياهان مختلف اکليل کوهي سميت تنفسي بالايي روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات نشان داد به طوري كه ميزان مرگ و مير سوسك چهار نقطه اي حبوبات در پائين ترين غلظت اسانس اکليل کوهي بعد از گذشت ۱۲ ساعت به %۱۰۰ رسيد در حالي كه ميزان مرگ و مير شپشه آرد در همين غلظت بعد از گذشت ۱۲ ساعت تنها ۵ درصد بود که پس از ۲۴ ساعت به ۳۰ درصد رسيد. در مورد اسانس ترخون كه سميت تنفسي حاصله نسبت به ساير اسانس ها بر روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات و شپشه آرد كمتر بود در بالاترين غلظت اسانس ميزان مرگ و مير در سوسك چهار نقطه اي حبوبات بعد از ۱۸ ساعت به ۱۰۰ درصد و در مورد شپشه آرد بعد از ۲۴ ساعت به ۹۵ درصد رسيد. ميزان مرگ و مير سوسک چهار نقطه اي حبوبات در بالاترين غلظت اسانس هاي اسطوخودوس، رازيانه و مرزه به ترتيب بعد از ۵، ۱۸ و ۱۸ ساعت و در مورد شپشه آرد بعد از ۲۴ ساعت به %۱۰۰ رسيد. LT50 محاسبه شده جهت بررسي دوام اسانس اسطوخودوس براي سوسك چهار نقطه اي حبوبات و شپشه آرد به ترتيب ۲۴٫۹۶ و ۴٫۷۸ براي اسانس اسطوخودوس، ۳۰٫۱۴ و ۱۱٫۷۳ براي اسانس اکليل کوهي، ۱۵٫۶۴ و ۸٫۷۱ روز براي اسانس رازيانه، ۱۱٫۷۴ و ۶٫۱۰ براي اسانس ترخون و ۱۲٫۲۸ و ۳٫۶۰ روز براي اسانس مرزه تعيين گرديد.