مقاله سميت تنفسي اسانس گياهان آويشن ايراني (Thymus persicus (Lamiaceae و جاشير کوتوله (Prangos acaulis (Apiaceae روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: سميت تنفسي اسانس گياهان آويشن ايراني (Thymus persicus (Lamiaceae و جاشير کوتوله (Prangos acaulis (Apiaceae روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن ايراني
مقاله جاشير کوتوله
مقاله مراحل زيستي
مقاله سوسک چهارنقطه اي حبوبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده ساروکلايي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش سميت تنفسي اسانس گياهان آويشن ايرانيThymus persicus (Ronniger ex Reach F.)  و جاشير کوتوله Prangos acaulis (Dc.) Bornm روي تفريخ تخم و مرگ و مير لارو و حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در شرايط دمايي ۲۷±۱ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۶۰±۵ درصد و در تاريکي انجام شد. از هر اسانس ۶ غلظت (۰٫۳۶ تا ۳٫۵۷ ميکروليتر برليتر هوا) براي تفريخ تخم يک و چهار روزه، ۶ غلظت (۱٫۷۸ تا ۸٫۹۲ ميکروليتربر ليتر هوا) براي مرگ و مير لارو يک، هفت و چهارده روزه و ۴ غلظت (۵۱٫۹ تا۳۷۰٫۴  ميکروليتر بر ليتر هوا) براي مرگ و مير حشرات کامل در ۵ تکرار مورد استفاده قرار گرفت. با افزايش غلظت اسانس ها تاثير آنها بر کاهش تفريخ تخم، مرگ و مير لارو و حشرات کامل افزايش يافت. به طور كلي بر اساس مقادير LC50 محاسبه شده براي تخم و لارو سوسك چهار نقطه اي حبوبات، اثر تخم كشي و لارو كشي اسانس گياه آويشن ايراني اختلاف آماري معني داري با اسانس جاشير کوتوله نداشت. همچنين تفريخ تخم هاي يک و چهارروزه توسط اسانس هاي مورد آزمايش اختلاف معني داري با هم نداشتند. آزمايش ها نشان داد با افزايش سن لاروي مقاومت به اسانس ها افزايش يافته است. تاثير اسانس آويشن ايراني و جاشير کوتوله در بالاترين غلظت (۳۷۰٫۴ ميکروليتر بر ليتر هوا) بر حشرات کامل به ترتيب بعد از ۶ و ۴٫۵ ساعت به ميزان ۱۰۰ درصد رسيد. به علاوه مقادير LC50 محاسبه شده براي اسانس آويشن ايراني (۲٫۳۹ ميکروليتر بر ليتر هوا) نسبت به اسانس جاشير کوتوله (۱٫۳۱ ميکروليتر بر ليتر هوا) به طور معني داري بيشتر بود. با توجه به نتايج بدست آمده اسانس گياهان مورد بررسي بر سوسک چهارنقطه اي حبوبات موثر بوده و مي توانند به عنوان يک ترکيب کم خطر براي کنترل اين آفت مورد استفاده قرار گيرند.