مقاله سميت خوراكي فنيتروتيون در رتها: مطالعه اي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: سميت خوراكي فنيتروتيون در رتها: مطالعه اي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنيتروتيون
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله کلسترول
مقاله تري گليسريد و پروتئين کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشيد اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه براي بررسي سميت حاصل از مصرف خوراکي فنيتروتيون (fenitrothion) در رتها بر پايه آزمايشهاي بيوشيميايي و هيستوپاتولوژيک انجام شد. اين مطالعه بر روي ۲۴ رت نر ٨ هفته اي آلبينو Wistar انجام شد که به چهار گروه (سه گروه آزمايشي و يک گروه کنترل) توزيع شدند و به طور خوراکي با دوزهاي مختلف فنيتروتيون (mg/kg B.W.100 و ۵۰، ۲۵) به مدت ٢٨ روز متوالي تيمار شدند. بعد از اتمام دوره تيماري، نمونه هاي خوني براي مطالعات بيوشيميايي جمع آوري شدند، همچنين نمونه برداري از بافت هاي کبد و کليه براي بررسي هيستولوژيک انجام شد. نتايج نشان داد که تيمار گروههاي آزمايشي با فنيتروتيون به افزايش وابسته به دوز معني داري در ميزان گلوکز و کلسترل سرم منجر گرديد. پروتئين کل، آلبومين و تري گليسريد سرم خون در گروههاي تيماري نسبت به گروه كنترل كاهش يافت كه البته اين كاهش معني دار نبود. نتايج نشان داد که تغييرات هيستوپاتولوژيک در بافت کبد، اساسا به صورت تغييرات دژنراتيو سلولهاي کبدي همراه با نکروز خفيف، هيپرتروفي هپاتوسيتها، نفوذ سلولي لوکوسيتي، پرخوني شديد و خونريزي قابل رويت بود. تورم توبولي مشخص، دژنرسانس هيدروپيک در اپيتليوم توبولار، پرخوني و خونريزي در بخش کورتيکال و مدولاي کليه گزارش شد. به طور کلي درجه تغييرات مشاهده شده در اين بررسي وابسته به دوز بود.