مقاله سميت فراکشن هاي جدا شده از آرتميزياهاي بومي ايران بر رده سلول هاي سرطاني انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۵۸ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: سميت فراکشن هاي جدا شده از آرتميزياهاي بومي ايران بر رده سلول هاي سرطاني انساني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميزيا
مقاله رده سلول هاي سرطاني
مقاله سميت سلولي
مقاله تست MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني تقي زاده رابع شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: آهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي بسياري از سرطان ها درمان كامل وجود ندارد و اغلب به مرگ بيمار ختم مي شوند. در اين راستا اولين مرحله تحقيقاتي، ارزيابي كشندگي فراکشن هاي گياهي بر سلول هاي سرطاني است. اعضاي خانواده آرتميزيا گياهان دارويي مهمي در سرتاسر دنيا محسوب مي شوند. در اين تحقيق، تاثير ضدسرطاني فراکشن هاي هفت گونه آرتميزياي بومي ايران بر سلول هاي سرطاني و نرمال بررسي شد.
روش بررسي: فراکشن هاي اتانلي، اتيل استاتي، دي کلرومتاني و هگزاني هفت گونه آرتميزياي بومي ايران به روش عصاره گيري مرحله اي تهيه شد. سلول هاي سرطاني و فيبروبلاستي کشت داده شده با غلظت هاي مختلف فراکشن ها به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شده، ميزان سميت سلولي توسط تست MTT بررسي شد. نتايج به صورت IC50 گزارش شدند.
يافته ها: مهار قوي و وابسته به غلظت تکثير سلول هاي سرطاني توسط فراکشن هاي مختلف آرتميزياها مشاهده شد. بيشترين سميت سلولي را فراکشن دي کلرومتاني آرتميزيا Biennis بر سلول هاي سرطان رحم، فراکشن دي کلرومتاني آرتميزيا Ciniformis بر سلول هاي سرطان معده، فراکشن دي کلرومتاني آرتميزيا Diffusa بر سلول هاي سرطان کولون داشت. فراکشن هاي اتانلي، اتيل استاتي، دي کلرومتاني و هگزاني آرتميزيا Biennis، فراکشن هگزاني آرتميزيا Ciniformis، فراکشن هگزاني آرتميزيا Santulina و فراکشن اتيل استاتي آرتميزيا Vulgaris کمترين تاثير کشندگي را بر سلول هاي سالم L929 نشان دادند.
نتيجه گيري: برخي فراکشن هاي جدا شده رشد سلول هاي سرطاني را به طور قابل توجه کاهش داده، هم زمان سميت کمتري بر سلول هاي طبيعي داشتند. بنابراين بررسي آرتميزياها در پيشگيري يا درمان موثر و بي خطر سرطان هاي مختلف مفيد مي باشد. بررسي تاثير فراکشن هاي موثر بر القاي آپوپتوز سلول هاي سرطاني و تعيين مکانيسم تاثير آن ها توصيه مي شود.