سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا نیلچی – تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم
سمیه رسولی گرمارودی – بابلسر،دانشکده شیمی،دانشگاه مازندران

چکیده:

تبادلگر کاتیونی معدنی جدید تیتانیم ( IV ) یدو وانادات تحت شرایط مختلف سنتز گردید. پایدارترین نمونه با افزودن محلول ۱/۰مولار پتاسیم یدات و محلول ۱/۰ مولار سدیم وانادات به تیتانیم کلرید حاوی کربن تترا کلرید در pH=1 تهیه شد و خواص آن با روشهای تجزیه ای مختلف مانند پراش اشعه ایکس((XRD، (FTIR) ، آنالیز ترمو گراویمتری (TGA ) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM بررسی شد. فرمول تجربی این ماده براساس ترکیب شیمیایی، تیتراسیون pH ، FTIR و TGA پیشنهاد گردید. برای بررسی رفتار تبادل کاتیونی این ترکیب ظرفیت تبادل یونی و ضریب توزیع برای یونهای فلزی مختلف تعیین گردید. مطالعه ضرایب توزیعنشان داد که ماده سنتز شده نسبت به یون Pb2+ گزینش پذیر می باشد. برای بررسی بیشتر گزینش پذیری، جداسازی تجزیه ای یونهای Cr3+-Pb2+ ، Fe3+-Pb2+، Zn2+-Pb2+ و Cd2+-Pb2+ از یکدیگر انجام شد. همچنین این ترکیب به عنوان تبادلگر الکترون برای اکسیداسیون Fe2+ به Fe3+ به روش تعادلی ناپیوسته مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه پروکسید هیدروژن به وسیله این ماده بررسی شد.ستونهای پرشده با تیتانیم (IV ) یدو وانادات را می توان برای جداسازی کمی یونهای فلزی از مخلوطهای سنتزی به کار برد واستفاده از تیتانیم (IV) یدو وانادات روشی مناسب برای حذف آلایندهای محیطی ناشی از سرب می باشد.