سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان اسعد سامانی – دانشگاه امام حسین- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
سعید قدیمی – دانشگاه امام حسین-دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
زینب رهنما – دانشگاه امام حسین- دکترای شیمی معدنی
مریم رحیمی – دانشگاه امام حسین- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

چکیده:

سموم فسفره از پر مصرف ترین و مهمترین سموم به کار رفته به عنوان آفتکش می باشند. متامیدوفوس (Methamidophos) از دسته اورگانوتیوفسفات های آلیفاتیک، قادر به مهار آنزیم استیل کولین استراز (AChE) از طریق تشکیل کمپلکس با آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از مواد اولیه دی متیل کلرو تیو فسفات P(S)(Cl)(OCH3)2) و آمونیاک حدواسط – O,O دی متیل فسفرآمیدو تیوآت I (P(S)NH2(OCH3)2) سنتز و سپس به کمک کاتالیزور دی متیل سولفات (یا یدو متان) این حدواسط به متامیدوفوس II تبدیل گردید (واکنش ۱). پس از خالص سازی محصولات سنتزی شناسایی اسپکتروسکپی NMR انجام و به دنبال آن با استفاده از روش المن IC50 دو ترکیب I و II اندازه گیری شده است