سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود صلواتی نیاسری – دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، بخش شیمی
فاطمه داور – دانشگاه کاشان، بخش شیمی

چکیده:

نانوکاتالیزورهای حاوی کمپلکس های ماکروسیکلی ۱۴ عضوی مس (II) دارای ۶نیتروژن توسط روش تپلمت از واکنش فرمالدهید، ۱و۲ فنلین دی آمیین و آمین های مختلف درون نانو حفرات زئولیت – Y تهیه شده اند . کمپلکس های مس (II) به طور موفقیت امیزی توسط آمیزی توسط یک فرایند ۲ مرحله ای در فاز مایع درون قفس زئولیت قرار گرفتند. مرحله اول شامل تهیه کمپلکس پیش ماده [Cu(1,2-phen),]Nay و مرحل دوم شامل اکنش تراکمی کمپلکس مس (II) با فرمالدهید و آمین می باشد. طیف کمپلکس های هموژن و محبوس شده به وضوح نشان دهنده ۴ نیتروژننوع دوم کئوردینه شده با یون مس (II) است. از نانو کاتالیزور های تهیه شده در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل درحضور هیدروژن پراکسید استفاده شد. نانوکاتالیست های مس (II) دارای خاصیت کاتالیزوری بسیار موثر نسبت به کمپلکس های هموژن بوده و همچنین قابلیت بازیابی منحصر به فردی از خود نشان دادند.