سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نحجمه فیروزی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
لیلا روشن – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد قادرمزی – دانشگاه کردستان،دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

واکنش محلول آبی سریم III نیترات با ترکیب انتقال پروتون بوتان- ۴،۱ -دی آمونیم پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلات یا (bdaH2)(pydc) که در آن bda بوتان- ۴،۱ -دی آمین و pydcH2 پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیک اسید است، منجر به تشکیل کمپلکس (bdaH2)1.5[Ce(pydc)3].2H2O میشود. ساختار بلوری و مولکولی این کمپلکس به وسیلهی آنالیز عنصری، طیف سنجی ،۱ H NMR ، IR C NMR 13 و پراش پرتو x مورد شناسایی قرار گرفت. پارامترهای سلول واحدعبارتنداز: (فرمول در متن اصلی مقاله) هر اتم مرکزی در این کمپلکس به وسیلهی ۹ اتم کوئوردینه شده و اتمهای متصل به فلز، آرایش ضد منشور سه کلاهی را در اطراف یون فلز به وجود می آورند. این کمپلکس در سیستم بلوری مونو کلینیک با گروه فضایی P21/n متبلور میشود. در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیلهی برهمکنشهای غیر کووالانسی نظیر پیوندهای هیدروژنی به یکدیکر متصل شده و تشکیل شبکهی سه بعدی ابر مولکولی میدهند. مقد ار R نهای برابر ۰/۰۴۸ است.