سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه شیمی
یعقوب محمدزاده آذرقولنجی – دانشگاه ایلام، دانشکده علوم، گروه شیمی
حسین آقا بزرگ – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی
فرانک منطقی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی

چکیده:

یک ترکیب اَبرمولکولی جدید به فرمول (bpy)2[Cu(py-2,3-dc)2]∙۶H2O از واکنش بین پیریدین- ۳،۲ – دی کربوکسلیک اسید (py-2,3-dcH2) و ۴ ، ۴ بای پیریدین bpy مس کلرید دوآبه تهیه شده است. شناسایی این ترکیب با استفاده از پراش پرتو – x تک بلور انجام شده است. این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک و با گروه فضایی P21/c با دو مولکول در سلول واحد متبلور شده است. پارامتر های سلول واحد عبارت اند از a=11.3318(4) Å, b=6.5173(2)Å, c=23.6028(7)Å, β=۱۰۳٫۶۵۹(۲˚دراین کمپلکس اتم مس دارای آرایش هندسی هشت وجهی واپیچیده و عدد کوئوردیناسیون شش می باشد. فرمول تجربی این ترکیب به صورت C34H36CuN6O14 می باشد. دراین ترکیب فرایند انتقال پروتون موجب تشکیل یک سیستم خود تجمعی شامل واحد های آنیونی و کاتیونی شده است. نکته قابل توجه این که ساختاردارای شکل نردبانی بوده و واحد های آنیونی به صورت پلی مری پیکره اصلی واحد های کاتیونی پله های نردبان را تشکیل می دهند. این واحدها به وسیله ی پیوند هیدروژنی، بر هم کنشهای π والکترواستاتیک با یک دیگر در ارتباط اند. مقدار R نهایی برای تعداد ۲۶۹۵ بازتاب برابر ۰/۰۲۷ می باشد.