سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
زهره دریکوند – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
جعفر عطار قراملکی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
ماریلین اولمستد – گروه شیمی، دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا، آمریکا

چکیده:

کمپلکسهای روی II و کادمیم II با استفاده از ۹-آمینو آکریدین و پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیکاسید در محلول آبی تهیه شدهاند. کمپلکسهای به دست آمده با روش های اسپکتروسکوپی IR و NMR مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بلورهای آنها با دیفرکتومتر چهار محوره آنالیز و تعیین ساختار شدند. ترکیب ۱ به فرمول (aacrH)2[Zn(pydc)2].3H2O و ترکیب ۲ به فرمول (aacrH)2[Cd(pydc)2].4H2O دسیستم بلوری تریکلینیک با گروه فضایی Pī متبلورمیشوند. هر اتم مرکزی در این کمپلکسها به وسیله ی شش اتم کوئوردینه شونده احاطه شده واتمهای متصل به فلزمرکزی، آرایش هشت وجهی واپیچیده را به وجود میآورند. در این ساختارهای بلوری اجزای تشکیل دهنده بلورها به وسیلهی نیروهای وان در والس، برهم کنش های جفت یون، پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف C-H···O و N–H∙∙∙O، O-H···O نیز انباشتگی π-π به بکدیگر متصل شده و یک سیستم ابر مولکولی را تشکیل میدهند